แผนการเรียน
 
 
ปวช
การตลาด
การบัญชี
เลขานุการ
เขียนแบบเครื่องกล
ศิลปกรรมเซรามิก
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
อาหารและโภชนาการ
กลโรงงาน
เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง
ยานยนต์
ก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
โรงแรม
วิจิตรศิลป์
สถาปัตยกรรม
ออกแบบ
ธุรกิจค้าปลี
   
  ปวส.
การตลาด
การบัญชี
เลขานุการ
เขียนแบบเครื่องกล
เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
บริหารคหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต
การโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี)
การจัดการโลจิตติกส์
เทคนิคสถาปัตยกรรม
ออกแบบ
ธุรกิจค้าปลี
   
   
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : itc_rat@hotmail.com