แผนการเรียน
 
 
ปวช
การตลาด
การบัญชี
เลขานุการ
เขียนแบบเครื่องกล
ศิลปกรรมเซรามิก
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
อาหารและโภชนาการ
กลโรงงาน
เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง
ยานยนต์
ก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
โรงแรม
วิจิตรศิลป์
สถาปัตยกรรม
ออกแบบ
   
   
  ปวส.
การตลาด
การบัญชี
เลขานุการ
เขียนแบบเครื่องกล
เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
บริหารคหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
วิจิตรศิลป์
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการผลิต
การจัดการโลจิตติกส์
เทคนิคสถาปัตยกรรม
ออกแบบ
   
   
   
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : itc_rat@hotmail.com