สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
 
ลำดับที่ โครงการ  จำนวนเงิน   ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา         50,000.00  หน.งานแนะแนว 
2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม         50,000.00  หน.งานแนะแนว 
3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เล็กยุวชนอาชีวศึกษา         38,000.00  หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
4 โครงการสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid)         79,600.00  หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
5 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน            5,000.00  นางสมหมาย เชิงจำเนียร 
6 โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่            2,000.00  หน.หมวดวิชาภาษาไทย 
7 โครงการนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ            2,000.00  หน.หมวดวิชาภาษาไทย 
8 โครงการออมเพื่อพ่อเศรษฐกิจพอเพียง            6,500.00  หน.แผนกวิชาการบัญชี 
9 โครงการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ         20,000.00  หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
10 โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 5         37,286.00  หน.ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
11 โครงการเทคนิคปริทัศน์ปีการศึกษา 2552       480,000.00  รองฯฝ่ายวิชาการ, รองฯฝ่ายพัฒนาฯ 
12 โครงการปัจฉิมนิเทศ         84,600.00  นางสาววารี  ธีรพัฒนพิสิฐ 
13 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552         12,000.00  นางสาววารี  ธีรพัฒนพิสิฐ 
14 โครงการประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา         15,000.00  หน.งานปกครอง 
15 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ใหม่ปีการศึกษา 2553            5,000.00  หน.งานครูที่ปรึกษา 
16 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์            2,720.00  หน.งานครูที่ปรึกษา 
17 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ระดับปวช.2,3และปวส.2            5,000.00  หน.งานครูที่ปรึกษา 
18 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา    1,000,000.00  หน.งานสวัสดิการพยาบาล 
19 โครงการงานวันไหว้ครู         23,000.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
20 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553         30,500.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
21 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี         35,000.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
22 โครงการการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ       100,000.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
23 โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์         35,000.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
24 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 9       426,900.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
25 โครงการโรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวามหาราช            3,950.00  นางฟ้างามตา  ศรีวิลัย 
26 โครงการวันวิทยาศาสตร์         12,000.00  หน.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
27 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่       450,000.00  รองฯ ฝ่ายวิชาการ, หน.แผนกวิชา 
28 โครงงานวิทยาศาสตร์         20,000.00  หน.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
29 โครงการวิถีประชาธิปไตยกับเยาวชนไทย         10,000.00  หน.งานกิจกรรม, หน.งานโครงการพิเศษ 
30 โครงการวันแม่         13,000.00  หน.งานครูที่ปรึกษา 
31 โครงการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม       570,000.00  หน.งานกิจกรรมฯ 
32 โครงการจัดทำมุมหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน            3,200.00  หน.หมวดวิชาภาษาไทย 
33 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ            4,800.00  นางบุบผา  โรจนเลิศ 
34 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ         80,000.00  หน.งานวัดผลประเมินผล 
35 โครงการจัดทำตารางสอนบุคคลและตารางเรียนนักศึกษา         15,000.00  หน.งานหลักสูตรฯ 
36 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ครูและศิษย์            5,000.00  หน.งานครูที่ปรึกษา 
37 โครงการการจัดการองค์ความรู้(KM)         27,138.00  หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ 
38 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร       400,000.00  รองฯ ฝ่ายบริหาร, รองฯ ฝ่ายแผน 
39 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานบุคลากรลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว         40,000.00  รองฯ ฝ่ายบริหาร, รองฯ ฝ่ายแผน 
40 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของบุคลากรครูพิเศษสอน         55,000.00  รองฯ ฝ่ายบริหาร, รองฯ ฝ่ายแผน 
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ         54,000.00  รองฯ ฝ่ายแผนงาน 
42 โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝึกงาน         20,900.00  หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
43 โครงการการจัดทำผลงานวิชาการในรูปแบบการวิจัยเพื่อการเรียน         81,200.00  หน.งานบุคลากร 
44 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่         13,000.00  หน.งานบุคลากร 
45 โครงการเที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก       661,030.00  หน.งานบุคลากร 
46 โครงการจัดทำแฟ้มผลงานครูและประกวดแฟ้มผลงานครูดีเด่น         20,700.00  หน.งานบุคลากร 
47 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา       140,700.00  หน.งานทะเบียน, หน.งานกิจกรรม 
48 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ    1,045,500.00  หน.ศูนย์สารสนเทศฯ 
49 โครงการพัฒนางานบริการชุมชน            6,600.00  หน.งานความร่วมมือฯ 
50 โครงการปรับปรุงโรงอาหารชั่วคราว    1,000,000.00  นายชาตรี  ศรีวิเชียร 
51 โครงการปรับปรุงสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี       600,000.00  รองฯ ฝ่ายบริหาร, รองฯ ฝ่ายแผน 
52 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ         12,500.00   รองฯ ฝ่ายแผนงาน 
53 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา       400,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
54 โครงการจัดหาโต๊ะทำงานครูแผนกเขียนแบบเครื่องกล         14,000.00  นายชาตรี  ศรีวิเชียร 
55 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร์         17,600.00  นายชาตรี  ศรีวิเชียร 
56 โครงการขอจัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องเรียนแผนวิชาออกแบบ         30,000.00  หน.แผนกวิชาออกแบบ 
57 โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์ ห้องCom 3         56,000.00  นางภัคนิภา  มณีโชติ 
58 โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์  ห้อง 311         45,750.00  นายประสิทธิ์  ชูสกุล 
59 โครงการห้องวิชาการแผนกวิชาช่างกลโรงงาน         90,000.00  นายสำราญ  เวชตรียานนท์ 
60 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเทคโนโลยีชั้นสูง       208,000.00  หน.แผนกวิชาช่างยนต์ 
61 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียน E 1.1          16,500.00  หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
62 โครงการปรับปรุงระบบเสียงอาคารโดมจิตภักดี       398,000.00  หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
63 โครงการปรับปรุงอาคารแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์         15,000.00  นางสมหมาย เชิงจำเนียร 
64 โครงการจัดหาพัดลมอาคารสามัญ สัมพันธ์         24,750.00  นางสมหมาย เชิงจำเนียร 
65 โครงการจัดหาตู้กระจกบานเลื่อนกระจก            3,100.00  หน.แผนกวิชาผ้าฯ 
66 โครงการจัดหาพัดลมห้องเรียนในแผนกวิชาช่างเชื่อม         28,000.00  จ.ส.อ.อนันต์เดช  ประพันธ์พจน์ 
67 โครงการซ่อมโต๊ะพิมพ์ดีดห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ห้อง 344         48,000.00  นางบุบผา  โรจนเลิศ 
68 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยห้อง 342         20,750.00  นางอารีย์  หลวงเทพ 
69 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาก่อสร้าง         40,000.00  หน.แผนกวิชาก่อสร้าง 
70 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอนของแผนกวิจิตรศิลป์         38,400.00  หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
71 โครงการจัดหาหนังสือ วารสารและตำราเรียน       250,000.00  หน.งานวิทยบริการฯ 
72 โครงการเติมน้ำยาเคมี ถังดับเพลิงและทำกล่องใส่ถังดับเพลิง       145,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
73 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง (ท่อระบายน้ำ)       200,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
74 โครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้พลาสติกงานอาคารสถานที่       170,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
75 โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำกรอง       230,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
76 โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำประปา         20,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
77 โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างแนวทางเดินบ้านพักครูฯ         50,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
78 โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน         17,000.00  หน.งานโครงการพิเศษ 
79 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประชาชนชายแดนไทย - พม่า         17,000.00  หน.งานโครงการพิเศษ 
80 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ         15,000.00  หน.งานโครงการพิเศษ 
81 โครงการพัฒนางานสวัสดิการพยาบาล         80,000.00  หน.งานสวัสดิการพยาบาล 
82 โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา         60,000.00  หน.งานกิจกรรม 
83 โครงการเช่าเบนวิชเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต         69,600.00  หน.งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
84 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้อง E 1.2       364,500.00  นายขวัญชัย  ออกฉิม 
85 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้อง 345       951,000.00  หน.แผนกวิชาเลขานุการ 
86 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถและทางเข้าออกหน้าวิทยาลัย       560,950.00  รองฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
87 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตึกอาคาร 5 และบริเวณอาคารโดม 2 หลัง       301,406.00  รองฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
88 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา       721,100.00  หัวหน้าแผนกวิชา 
89 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน       450,000.00  หัวหน้างานทุกลักษณะ 
90 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์แผนกวิชา    2,949,244.44  หัวหน้าแผนกวิชา 
91 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์สำนักงาน       858,156.38  หัวหน้างานทุกลักษณะ 
92 โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่       300,000.00  หน.งานอาคารสถานที่ 
93 โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ            4,550.00  นางอารีย์  หลวงเทพ 
94 โครงการการประกันคุณภาพภายใน         26,715.00  หน.งานประกันคุณภาพฯ 
95 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี            8,500.00  หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
96 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการปีการศึกษา 2553         56,720.00  หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
97 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาวิทยาลัยฯ            5,000.00  นางสาววารี  ธีรพัฒนพิสิฐ 
98 โครงการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษา         12,940.00  หน.ศูนย์ข้อมูลฯ 
99 โครงการวิจัยในชั้นเรียน         12,000.00  หัวหน้างานวิจัยฯ 
100 โครงการวิจัยประจำปี         20,000.00  หัวหน้างานวิจัยฯ