วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2550
           
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม ยุทธ
ศาสตร์
ข้อ
งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้
1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา          
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ          
        1.1.1 เงินเดือน                                -    
        1.1.2 เงินค่าจ้างประจำ                                -    
        1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง                                -    
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                          -                              -                            -                            -    
1.2 งานจัดการศึกษาวิชาชีพ          
  1.2.1 งบบุคลากร          
        1.2.1.1 ค่าจ้างครูสอนพิเศษ  44  คน          3,500,000.00         680,000.00      4,180,000.00  
        1.2.1.2 เจ้าหน้าที่  43  คน         2,910,000.00      2,910,000.00  
รวมงบบุคลากร                          -          3,500,000.00     3,590,000.00      7,090,000.00  
     1.2.2.  งบดำเนินการ          
          1.2.2.1  ค่าตอบแทน          
                   ค่าสอนพิเศษ     6,667,000.00        3,636,500.00     1,545,500.00    11,849,000.00  
                   ค่าเช่าบ้าน         260,000.00             260,000.00  
                   ค่าธุรการนอกเวลา          1,300,000.00         150,000.00      1,450,000.00  
                   ค่าตอบแทนอื่น ๆ              200,000.00         150,000.00         350,000.00  
รวมค่าตอบแทน     6,927,000.00        5,136,500.00     1,845,500.00    13,909,000.00  
          1.2.2.2  ค่าใช้สอย          
                   ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก         110,000.00           330,000.00         100,000.00         540,000.00  
                   ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง                75,000.00              75,000.00  
                   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           50,000.00              60,000.00           110,000.00  
                   ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง           40,000.00              50,000.00              90,000.00  
                   ค่าจ้างเหมาบริการ             590,000.00         116,750.00         706,750.00  
รวมค่าใช้สอย         200,000.00        1,105,000.00         216,750.00      1,521,750.00  
         
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม ยุทธ
ศาสตร์
ข้อ
งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้
1.2.2.3  ค่าวัสดุ          
              ค่าวัสดุการศึกษา     2,141,000.00        3,932,440.00     2,461,985.00      8,535,425.00  
              วัสดุสำนักงาน         120,000.00           180,000.00         253,000.00         553,000.00  
              วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         100,000.00           290,000.00           390,000.00  
              วัสดุก่อสร้าง         100,000.00              70,000.00         120,000.00         290,000.00  
              วัสดุไฟฟ้า                82,000.00           91,000.00         173,000.00  
              วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           35,000.00           150,000.00           70,000.00         255,000.00  
              วัสดุงานบ้านงานครัว           20,000.00              45,000.00              65,000.00  
              วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                30,000.00           75,000.00         105,000.00  
              วัสดุหนังสือ  วารสาร  และตำรา             200,000.00           50,000.00         250,000.00  
              วัสดุคอมพิวเตอร์           80,000.00           180,000.00         880,000.00      1,140,000.00  
รวมค่าวัสดุ     2,596,000.00        5,159,440.00     4,000,985.00    11,756,425.00  
1.2.3  ค่าสาธารณูปโภค     1,800,000.00           900,000.00         457,000.00      3,157,000.00  
รวมค่าสาธารณูปโภค     1,800,000.00           900,000.00         457,000.00      3,157,000.00  
1.2.4  งบลงทุน          
                   ค่าครุภัณฑ์     3,561,625.00          3,561,625.00  
                   ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ         1,400,000.00      1,400,000.00  
                   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       10,000,000.00    10,000,000.00  
รวมงบลงทุน     3,561,625.00                            -     11,400,000.00    14,961,625.00  
1.2.5  งบอุดหนุน          
                  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่         150,000.00             150,000.00  
                  ทุนเรียนดี                                -    
รวมงบอุดหนุน         150,000.00                            -                            -           150,000.00  
1.2.6  งบรายจ่ายอื่น          
                  เงินสำรองจ่าย             573,541.81         573,541.81  
รวมงบรายจ่ายอื่น                          -                              -           573,541.81         573,541.81  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพ          
1.3.1  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
      โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานประกอบการ           20,000.00             10,000.00            30,000.00 6
      โครงการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ           15,200.00                15,200.00 6
      โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           50,000.00             10,000.00            60,000.00 3
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม ยุทธ
ศาสตร์
ข้อ
งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้
      โครงการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ           12,000.00                12,000.00 6
      โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ           30,000.00             10,000.00            40,000.00 3
      โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน                20,000.00           30,000.00            50,000.00 3
      โครงการพัฒนาแผนการเรียนและจัดทำตารางเรียน                20,000.00              20,000.00 1
      โครงการประเมินผลการศึกษาประจำภาคเรียน                60,000.00              60,000.00 8
      โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่         100,000.00             50,000.00         150,000.00 9
      โครงงานวิทยาศาสตร์           20,000.00                20,000.00 9
      โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่                 5,500.00              5,500.00 3
      โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ             9,800.00                  9,800.00 10
      โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ               11,500.00            11,500.00 11
      โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ                 5,000.00              5,000.00 11
      โครงการ Open House & Christmas Festival                 2,000.00              2,000.00 11
      โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ             365,000.00         365,000.00 7
      โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้             5,000.00                  5,000.00 7
      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้"                22,260.00              22,260.00 7
รวมงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน         262,000.00           122,260.00         499,000.00         883,260.00  
1.3.2  งานพัฒนาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์          
      โครงการปรับปรุงป้ายแผนกวิชาเครื่องเคลือบ               10,000.00            10,000.00 1
      โครงการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการปั้นโอ่ง                35,000.00              35,000.00 1
      โครงการปรับปรุงพื้นที่ฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์             100,000.00           100,000.00 1
      โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกลึง               28,500.00            28,500.00 1
      โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่           30,000.00              80,000.00           110,000.00 1
      โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่         127,300.00             127,300.00 1
      โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม                20,000.00         200,000.00         220,000.00 4
      โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา         160,000.00              55,000.00           215,000.00 6
      โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน           80,000.00              30,000.00           110,000.00 6
      โครงการจัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา/ สำนักงาน             480,820.00         480,820.00 1
      โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต             194,000.00         194,000.00 1
      โครงการพัฒนาอุปกรณ์งานสื่อการสอน                19,000.00              19,000.00 9
      โครงการปรับปรุงโรงอาหาร             600,000.00         600,000.00 1
รวมงานพัฒนาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์         397,300.00           339,000.00     1,513,320.00      2,249,620.00  
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม ยุทธ
ศาสตร์
ข้อ
งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้
1.4  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ          
      โครงการสานสัมพันธ์วัดกับวิทยาลัยฯ                 1,000.00              1,000.00 11
      โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์                 2,000.00              2,000.00 9
      โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่                 1,000.00              1,000.00 11
      โครงการนิทรรศการภาษาไทยแห่งชาติ                 1,000.00              1,000.00 11
      โครงการวันแม่                 6,000.00              6,000.00 11
      โครงการวันสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์               20,000.00            20,000.00 11
      โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา                14,000.00            14,000.00 11
      โครงการอบรมพัฒนาจิต  และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม               35,000.00            35,000.00 11
      โครงการแข่งขันฟุตซอล               11,000.00            11,000.00 11
      โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี               23,500.00            23,500.00 11
      โครงการส่งเสริมการกีฬา               50,000.00            50,000.00 11
      โครงการลูกเสือเนตรนารีสามัญเข้าค่ายพักแรม               57,950.00            57,950.00 11
      โครงการสัมมนาครูแนะแนว               15,000.00            15,000.00 2
      โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ                 5,000.00              5,000.00 2
      โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา               12,000.00            12,000.00 2
      โครงการจัดสวัสดิการพยาบาล               61,940.00            61,940.00 11
      โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา     (180,000.00) (180,000.00) 11
      โครงการเทคนิคปริทัศน์               30,000.00            30,000.00 11
      โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา                 4,530.00              4,530.00 9
      โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ               25,000.00            25,000.00 2
      โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ                 8,400.00              8,400.00 2
      โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ                 4,000.00              4,000.00 5
รวมงานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ                          -                              -           388,320.00         388,320.00  
รวมแผนงานจัดการอาชีวศึกษา   15,893,925.00      16,262,200.00   24,484,416.81    56,640,541.81  
2. งานพัฒนางานจัดอบรม          
2.1  งานฝึกและพัฒนาอาชีพ          
      โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน (16,000.00)     (16,000.00) 10
      โครงการฝึกอาชีพประชาชนชายแดนไทย - พม่า (15,000.00)     (15,000.00) 10
      โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (20,000.00)     (20,000.00) 10
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม ยุทธ
ศาสตร์
ข้อ
งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้
      โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน (10,000.00)     (10,000.00) 11
      โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท     (20,000.00) (20,000.00) 11
รวมงานฝึกและพัฒนาอาชีพ (61,000.00)                            -   (20,000.00) (81,000.00)  
รวมงานพัฒนางานจัดอบรม  (61,000.00)                             -    (20,000.00)   (81,000.00)   
3.  แผนงานวิจัยและพัฒนา          
      โครงการประเมินผลกิจกรรม                 5,000.00              5,000.00 9
      โครงการวิจัยประจำปี            20,000.00             14,000.00            34,000.00 9
      โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน               12,000.00            12,000.00 9
รวมแผนงานวิจัยและพัฒนา           20,000.00                            -             31,000.00            51,000.00  
4. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โรคเอดส์          
      โครงการอบรมแกนนำเยาวชนและอาสาสมัครต้านยาเสพติด (7,000.00)     (7,000.00) 11
      โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัยเอดส์ (7,000.00)     (7,000.00) 11
รวมแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โรคเอดส์ (14,000.00)                            -                            -   (14,000.00)  
รวมทั้งสิ้น   15,913,925.00      16,262,200.00   24,515,416.81    56,691,541.81  
หมายเหตุ: รายการที่ใส่วงเล็บเป็นโครงการที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม