ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว  นักเรียน นักศึกษา  
ภาคเรียน  ที่ 1/2553
แผนกวิชา จัดสรร หมายเหตุ
เทคนิคยานยนต์                                     263,620.00  
เทคนิคยานยนต์(ทวิ)                                       25,830.00  
ช่างกลโรงงาน                                     109,760.00  
ช่างกลโรงงาน(ทวิ)                                         8,400.00  
เทคนิคการผลิต                                       44,100.00  
เทคนิคโลหะ                                       97,160.00  
ช่างไฟฟ้า                                     206,500.00  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์                                     240,100.00  
ช่างก่อสร้าง                                     137,200.00  
เทคนิคสถาปัตย์                                     121,520.00  
เขียนแบบเครื่องกล                                       91,700.00  
เทคนิคพื้นฐาน                                       63,040.00  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                       45,420.00  
การบัญชี                                       76,725.00  
การเลขานุการ                                       48,375.00  
การตลาด                                       58,050.00  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                     113,175.00  
โลจิสติกส์ (ทวิ)                                         1,560.00  
ธุรกิจค้าปลีก                                         4,320.00  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย                                       11,200.00  
อาหารและโภชนาการ                                       66,400.00  
การบริหารงานคหกรรมฯ                                       31,800.00  
การโรงแรม                                         8,000.00  
คอมพิวเตอร์กราฟิก                                       91,200.00  
เครื่องเคลือบ                                       21,600.00  
วิจิตรศิลป์                                       28,200.00  
ออกแบบนิเทศศิลป์                                       36,600.00  
คณะวิชาพื้นฐาน                                       68,000.00  
รวม  2,119,555.00