ประมาณการค่าวัสดุฝึก  นักศึกษา  ระดับ ปวส.1-2
ภาคเรียน  ที่ 1/2552
ที่มา : งานวางแผน
เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2552
ลำดับที่ แผนกวิชา จัดสรร หมายเหตุ
1 เทคนิคยานยนต์                               365,260.00  
2 เทคนิคยานยนต์(ทวิ)                                  21,910.00  
3 ช่างกลโรงงาน                               123,760.00  
4 ช่างกลโรงงาน(ทวิ)                                    9,520.00  
5 เทคนิคการผลิต                                  95,900.00  
6 เทคนิคการผลิต(ทวิ)                                    3,500.00  
7 เทคนิคโลหะ                               117,180.00  
8 ช่างไฟฟ้า                               253,120.00  
9 ช่างไฟฟ้า (ทวิ)                                    7,000.00  
10 ช่างอิเล็กทรอนิกส์                               299,740.00  
11 ช่างก่อสร้าง                               159,320.00  
12 เทคนิคสถาปัตย์                               123,340.00  
13 เขียนแบบเครื่องกล                               106,960.00  
14 เทคนิคพื้นฐาน                                  49,755.00  
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                  65,395.00  
16 การบัญชี                                  86,740.00  
17 การเลขานุการ                                  51,700.00  
18 การตลาด                                  61,100.00  
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               126,920.00  
20 โลจิสติกส์ (ทวิ)                                    1,680.00  
21 ธุรกิจค้าปลีก                                    3,000.00  
22 ผ้าและเครื่องแต่งกาย                                    9,685.00  
23 อาหารและโภชนาการ                                  65,225.00  
24 การบริหารงานคหกรรมฯ                                  39,185.00  
25 การโรงแรม                                    9,600.00  
26 เครื่องเคลือบ                                  18,000.00  
27 วิจิตรศิลป์                                  30,600.00  
28 ออกแบบนิเทศศิลป์,กราฟฟิก                               105,980.00  
29 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                                  71,780.00  
รวม  2,482,855.00