รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้อมูล    วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556
ที่มา  :  งานพัสดุ                         เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ (บาท)
1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 62,510.00
2 งานกิจกรรม 367,902.00
3 งานโครงการพิเศษ 15,045.00
4 ห้องฟิตเนส 67,203.00
5 งานปกครอง 60,400.00
6 งานพยาบาล 209,330.00
7 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 246,410.00
8 งานครูที่ปรึกษา 408,078.00
9 ศูนย์อาหาร 581,887.00
รวมทั้งสิ้น 2,018,765.00