บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานเอกสารการพิมพ์)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ.2554
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
1  ก่อนปี  7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 2 งปม.   2 ตัว              900.00            1,800.00  
  2522  097 , 098    ขนาด4.1 x 2 ฟุต                              -    
2   ก่อนปี 7110-002-0012 ตู้เก็บของ 3 ตอน      บกศ.    1 เครื่อง           1,000.00            1,000.00  
  2522 001                                -    
3 18 กค.  7430-004-0001 เครื่องโรเนียวเกสเต็ดเนอร์ 360 บกศ.33  1  เครื่อง           9,250.00            9,250.00  
  2533   332 - 002 พร้อมขาตั้ง                                 -    
4 13 มิย. 7110-006-0013 เก้าอี้ครู-อาจารย์ระดับ 3-6  บกศ.37 1 ตัว              480.00               480.00  
  2537 372 - 024                                -    
5   22 พค. 7430-003-0002 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล    งปม.40   1 เครื่อง       140,000.00        140,000.00  
  2540  401 - 001  ยี่ห้อ RISO แบบ GR 1750                                -    
6   26 พค. 7440-001-0006 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.40 1 เครื่อง         35,000.00          35,000.00  
  2540 402-007 *จอคอมฯ 17 นิ้ว (ส.4#80/51,3000)            
7 14 กค. 7110-007-0049 โต๊ะทำงาน แบบ 5 ลิ้นชัก บริจาค42 1 ชุด           3,000.00            3,000.00  
  2542 423 - 001  ขนาด 29x59" พร้อมเก้าอี้                                  -    
8 20 พย. 3610-013-0001 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า งปม.43 1 เครื่อง 240000        240,000.00  
    431 - 001 ยี่ห้อ WEIHAI แบบ QZX650                              -    
      ชนิดใช้ไฟฟ้า (ระบบไฮโดรลิคส์)                              -    
      ขนาดหน้ากว้าง 25 นิ้ว ประเทศจีน                              -    
9 1 ก.พ. 7440-009-0033 เครื่องพิมพ์ EPSON  LQ-2180i บกศ.49 1 เครื่อง         29,700.00          29,700.00  
  2549 492 - 001 แบบ DOT  24 เข็ม            
10 3 กค. 5820-005-0002 โทรศัพท์ไร้สาย  พานาโซนิค ส.4 1 เครื่อง              990.00               990.00  
  2550 501 - 001 รุ่น  KX - TC2100 # 380/50                            -    
11 27 พย. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์ LaserJet  HP 1018 ส.4 1 เครื่อง           4,590.00            4,590.00  
  2550 501 - 021   #80/51          
12 1 พค. 7520-003-0001 ที่เย็บกระดาษความหนา  200 แผ่น ส.4 1 ตัว           1,400.00            1,400.00  
  2551 512 - 004   #277/51                            -    
13 1 พค. 7110-002-0006 ชั้นวางของ  12  ช่อง ส.4 3 ชุด           1,690.00            5,070.00  
  2551 512-001 ถึง   #277/51                            -    
    512-003                                -    
                     
      ยอดยกไป                472,280.00  
  2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                472,280.00  
14 31 สค. 7430-003-0002 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล รายได้52 1 เครื่อง         96,000.00          96,000.00  
  2552 522 - 003 รุ่น  EZ220                              -    
      หมายเลขเครื่อง  EZ220:79860796                              -    
15 21 กย. 7440-009-0033 เครื่องพิมพ์  ชนิดเข็ม  EPSON รายได้52 1 เครื่อง         21,900.00          21,900.00  
  2552 522 - 003 LQ-2090            
16 2 มิย.   เครื่องเรียงหน้ากระดาษ รายได้ 53 1 เครื่อง         60,000.00          60,000.00  
  2553                                  -    
17 18 พค. 4120-001-0027 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด  24000 BTU รายได้ 54 1 เครื่อง         40,900.00          40,900.00  
  2554 542 - 001 ยี่ห้อ เทรน            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
      รวมทั้งสิ้น                691,080.00