1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานสื่อการเรียนการสอน)
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2552
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
1 ก่อนปี 7110-007-0010 โต๊ะเครื่องฉาย    บกศ. 2 ตัว             840.00             1,680.00  
     2522  001 , 002 (ชั้นล้อเลื่อน)                                -    
2 25 พย. 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปนิคอน FM2 บกศ.25  1 กล้อง          8,000.00             8,000.00  
                                     2525 252 - 003                                   -    
3  8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC รุ่น     งปม.33  1 เครื่อง          1,500.00             1,500.00  
  2534 331 - 011    T-32-P  แบบกดปุ่ม                                -    
4 22 กค. 6730-004-0001 เครื่องฉายสไลด์ ยี่ห้อ ELMO บกศ.34 2 เครื่อง        13,940.00           27,880.00  
       2534 342-002 ,003                                  -    
5 25 กค. 6760-002-0001 แท่นก็อปปี้ภาพพร้อมชุดไฟ 2 ดวง        บกศ.34 1  ชุด          9,000.00             9,000.00  
                                                                                                                   2534 342 - 002 ยี่ห้อ KAISER                                 -    
6 9 กย. 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ทำสไลด์       บกศ.34   1  ชุด        29,800.00           29,800.00  
  2534 342 - 002                                  -    
7 4 พย. 7440-008-0004 เครื่องวีดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป      บกศ.35 1 เครื่อง        10,500.00           10,500.00  ห้องสื่อ    
    2535   352 - 002    NV-J-11EN#D2 KL01964                                       -    
8 18มค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อชิโร บกศ.32  9 เครื่อง          8,500.00           76,500.00 แผนกวิชา 
  2533 322-008 ถึง016  แบบตั้งโต๊ะ ชนิดรุ่น 7001                                 -    
9   19สค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ ELMO บกศ.35 2 เครื่อง          9,350.00           18,700.00  
  2535 352-017 , 018 แบบ HP-L14 ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น                                -    
10 6 กค.   5965-001-0002 ขาไมโครโฟนชนิดตั้งพื้นถอดเก็บได้ บกศ.35  1 ชุด             700.00                700.00  
  2536 352 - 002  แบบมุม ชนิด 3 ขา                                 -    
11  6 กค.  5965-001-0002 ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ บกศ.36 1  อัน             350.00                350.00  
  2536  352 - 004  แบบคออ่อน                                   -    
12 4 สค.   6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  บกศ.36 2  เครื่อง          7,650.00           15,300.00  
  2536   KOMAX TTB-20022P                                -    
    362 - 024  No. 1737840   อยู่ที่สามัญ                                -    
    362 - 025 No. 1737763   อยู่ที่ช่างเชื่อมฯ                                -    
13 4 สค.   6730-002-0001 จอรับภาพชนิดแขวนผนัง ขนาด    บกศ.36 3  ผืน           3,200.00             9,600.00  
  2536 362-006 ถึง008  70" x 70" เนื้อจอสีบรอนซ์เงิน                                    -    
14  6 กค. 7730-003-0005 โทรทัศน์สี 33 นิ้ว ยี่ห้อ ชาร์ป   บกศ.35  1  เครื่อง         65,000.00           65,000.00  
  2536 352 - 001 รุ่น 33W 31-D1                                 -    
      ยอดยกไป                 274,510.00  
2  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 274,510.00  
15 6 กค.  6750-017-0002 ล้อเลื่อน ยี่ห้อ FIRST 9115  บกศ.35 1  อัน           1,145.00             1,145.00  
  2536 352 - 001                                    -    
16 1 สค 6730-002-0001 จอภาพแบบแขวน รุ่น SERIES 65 บกศ.37  3 ผืน          3,200.00             9,600.00  
  2537  372 - 014 , 017  ขนาด 70 x 70 นิ้ว                                -    
    372 - 020              
17 21 สค. 5960-001-0001 ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ  บกศ.38  1 ชุด         19,000.00           19,000.00  
  2538 382 - 001   พร้อมจูนเนอร์ ยี่ห้อ PROSOUND                                -    
      แบบ NRS - 300                                       -    
18 26 สค. 7440-008-0008  เครื่องวีดีโอระบบเลเซอร์ดิสก์ งปม.38  1 เครื่อง        27,800.00           27,800.00  
  2538 381 - 001  ยี่ห้อ PANASONICI รุ่น LX-K 570                                -    
19 20 กย.  7440-008-0009 วีดีโอโปรเจ็คเตอร์ ชนิด 3 เลนส์ งปม.38  1 ชุด      398,000.00         398,000.00  
  2538  381 - 002  พร้อมจอรับภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 120"                                -    
       ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น พีที-302 ไว                                 -    
20 30 กย.  7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้    บริจาค38 1  ชุด          2,500.00             2,500.00  
  2538 383 - 042   (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                                -    
21 6 กพ. 7440-010-0001 คัลเลอร์สแกนเนอร์    บกศ.35  1  เครื่อง         28,000.00           28,000.00 งานสื่อ
  2540 352 - 003    (รับมาจากงานศูนย์ข้อมูล)                                -    
22 1 เมย.  7440-008-0005 เครื่องเล่นวีดีโอตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ โซนี่   บกศ.40  2 เครื่อง          7,980.00           15,960.00 งานสื่อ
  2540 402-004 , 005 แบบเล่นและบันทึกได้ ชนิดตั้งโต๊ะ                                 -    
23 1 เมย. 7440-010-0001 ชุดมัลติมิเดีย     บกศ.40  1  ชุด         39,000.00           39,000.00  
  2540  402 - 005                                  -    
24  26มิย.   7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   งปม.39 1 ตัว          2,500.00             2,500.00  
  2540 391 - 048                                  -    
25  26 มิย.   7110-006-0100 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  งปม.39 1 ตัว           1,200.00             1,200.00  
  2540 391 - 100                                  -    
26  26 มิย. 7450-001-0001 ครื่องบันทึกเสียง Technics      บกศ.40   2 เครื่อง          5,000.00           10,000.00  
  2540  402-002 , 003  ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น                                  -    
                   
      ยอดยกไป                 829,215.00  
3  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 829,215.00  
27  26 มิย. 7440-009-0010 เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์   บกศ.40 1  เครื่อง        45,000.00           45,000.00  
  2540  402 - 004  ยี่ห้อ HEWLETT PACKARD                                -    
      แบบ LASERJET 5 ขนาดความเร็ว                                  -    
      12 หน้าต่อนาที                                -    
      ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา                                  -    
28   26 มิย. 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์ PRINTER ความเร็วไม่  งปม.39  1 เครื่อง        18,000.00           18,000.00  
  2540   391 - 033 ต่ำกว่า 300 ตัวอักษร/วินาที                                   -    
      ยี่ห้อ EPSON แบบ LQ 1170i                                 -    
29 2 กค. 7440-008-0009 เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์แบบสี  งปม.40  1 เครื่อง      202,500.00         202,500.00  
  2540 401 - 003 (VIDEO PROJECTER) แสดงภาพบน                                -    
      จอไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว ยี่ห้อ เดวิส                                    -    
      รุ่น เพาเวอร์บีม 5  ประเทศผู้ผลิต เนอร์เวย์                                -    
30 8 กค.  7440-001-0020 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน   งปม.40   1  ชุด        50,400.00           50,400.00  
  2540 401 - 003 ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                                -    
      แบบ TOWER ชนิด PENTIUM 200 MHz                                -    
31  28 กค.  7440-008-0011 เครื่องอัดสำเนาเทป ชนิด 1/1 บกศ.40 1 เครื่อง        36,000.00           36,000.00  
  2540  402 - 001  ยี่ห้อ TELEX แบบ 121 ชนิด MONO                                    -    
32 29 กค. 7110-007-0013 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ งปม.40 9 ตัว          2,600.00           23,400.00 มาจาก
  2540 401-019 ถึง028 ขนาด 60x75x75 ซม.                                -   เทคโน ฯ
33 29 กค. 7110-006-0100 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ งปม.40 1 ตัว          1,198.00             1,198.00 มาจาก
  2540 401 - 013             เทคโน ฯ
34   1 ตค.  7430-003-0003 เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น  บกศ.40 1 เครื่อง        65,000.00           65,000.00  
  2541 402 - 001   ต่อนาที ยี่ห้อโตชิบ้า แบบย่อ-ขยาย                                -    
35 30 ตค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ MEDIUM   บกศ.40 1  เครื่อง           8,500.00             8,500.00 ห้องโสต
  2540 402 - 112                                   -    
36 30 ตค. 6730-002-0006 จอรับภาพชนิดแขวน VDO บกศ.40  1 ชุด        85,000.00           85,000.00 ห้องโสต
  2540  402 - 001 ขนาด 8 x  10 ฟุต พร้อมตัวขับเคลื่อน                                -    
      จอขึ้น-ลงระบบไฟฟ้า   ยี่ห้อ DALITE                                   -    
                                       -    
      ยอดยกไป              1,364,213.00  
4  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              1,364,213.00  
37 28 พค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  บกศ.41 1 เครื่อง          9,400.00             9,400.00  
  2541 412 - 116 ยี่ห้อ SINON แบบ HT.201                                -    
38 28 พค. 6730-002-0001 จอรับภาพ ขนาด 175x175 ซม.    บกศ.41 1  ผืน          3,600.00             3,600.00  
  2541  412 - 035   ยี่ห้อ DALITE ประเทศผู้ผลิต อเมริกา                                 -    
39 31 กค.    ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วย งปม.39  1  ชุด       405,000.00         405,000.00  
  2541 7730-003-0006 1) โทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ                                   -    
     391-004 ถึง027     พานาโซนิค จำนวน 24 เครื่อง                                 -    
    7440-008-0003  2) เครื่องวีดีโอเทปแบบเล่นเทป ยี่ห้อ                                 -    
    391-006 ถึง029      พานาโซนิค จำนวน 24 เครื่อง                                -    
    7110-007-0012  3) โต๊ะพร้อมผนังกั้นโต๊ะ                                  -    
    391-001 ถึง025       จำนวน 25 ตัว                                -    
    7450-001-0001 4) เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อพานาโซนิค                                -    
    391 - 001    จำนวน 1 เครื่อง                                  -    
    7110-006-0014 5) เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 50 ตัว                                  -    
     391-001 ถึง050                                   -    
    7450-003-0001 6) หูฟังชนิดครอบศีรษะ                                 -    
    391-021 ถึง028     จำนวน 8 ตัว                                       -    
40  7 ม.ค. 7440-001-0021 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PHILIPS    บริจาค42 1 ชุด        20,000.00           20,000.00  
  2542 423 - 001 ประกอบด้วย                                 -    
       (ผอ.เผดิมชัย-ลาวัลย์   ศรีวิเชียร)                                   -    
41 19เม.ย  4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู   บกศ.42 1  เครื่อง         23,000.00           23,000.00  
  2542 422 - 037  ชนิดเบอร์ 5   บริษัทผู้ผลิต บ.แซฟไพร                                -    
    7110-007-0013 โต๊ะวางคอม                                -    
    424-044 ถึง054 จำนวน 11 ตัว                                -    
    7110-006-0014 เก้าอี้เหล็กบุนวม มีพนักพิง                                -    
    424-451 ถึง460 จำนวน 10 ตัว                                -    
42 17 สค.  6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ ELMO   บกศ.37 1  เครื่อง           8,750.00             8,750.00  
  2542 372 - 038 รุ่น HP-L14 NO. 281412                                  -    
    (1 สค.37)  (งานหลักสูตร ทำเรื่องส่งคืนให้งานสื่อ)                                 -    
                                       -    
      ยอดยกไป              1,833,963.00  
5  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              1,833,963.00  
43  10 กย.   7110-006-0026 เก้าอี้แถว ขนาด 4 ที่นั่ง  ผลผลิต42 20 ชุด          3,000.00           60,000.00  
  2542 424-001 ถึง020 ขนาด 240x40 ซม.                                -    
44 15 กย.  4120-001-0014 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 63000 บีทียู บกศ.42 2 เครื่อง        56,107.00         112,214.00  
  2542 422-001, 002 ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ แบบแยกส่วน                                  -    
       ระบบไฟฟ้า 3 เฟส                                -    
45 15 กย. 4120-001-0013  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000 บีทียู  บกศ.42 3 เครื่อง        56,345.00         169,035.00  
  2542  422-001 ถึง002 ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ แบบแยกส่วน                                 -    
      ระบบไฟฟ้า 3 เฟส                                 -    
46 15 กย. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต42 1 ตัว          1,500.00             1,500.00  
  2542 424 - 065                                  -    
47 15 กย. 7110-006-0100 เก้าอี้คอม มีท้าวแขน และล้อเลื่อน ผลผลิต42 2 ตัว          1,200.00             2,400.00  
  2542 424-138 , 139                                  -    
    7110-007-0013 โต๊ะวางคอม                                -    
    424-055 ถึง064 จำนวน 10 ตัว                                -    
    7110-006-0014 เก้าอี้เหล็ก บุนวม มีพนักพิง                                -    
    424-461 ถึง470 จำนวน 10 ตัว                                -    
48 1 กพ. 6730-002-0007 จอรับภาพ แบบมีมอเตอร์  บกศ.43 1 จอ        58,000.00           58,000.00  
  2543 432 - 001 ขนาด 6x8 ฟุต ยี่ห้อ ดาไลท์                                -    
      ชนิด แขวนผนัง                                -    
49 22พค. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ INK บกศ.43 1 เครื่อง          7,500.00             7,500.00  
  2543 432 - 003 JET ยี่ห้อ Hewlett Packard                                -    
      แบบ DeskJet 810C                                 -    
      ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา                                -    
50 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 2 เครื่อง        33,000.00           66,000.00  
  2543 431-030, 031 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                                -    
      (ย้ายมาจากห้องสมุด อยู่ที่ห้องเรียน ป.โท)                                -    
51 26มิย. 7440-001-0024 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน บริจาค43 10 ชุด        33,170.00         331,700.00  
  2543 433-031 ถึง040 ประมวลผลทั่วไป (อินเตอร์เน็ท)                                -    
                   
      ยอดยกไป              2,642,312.00  
6  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              2,642,312.00  
52 9เมย. 6720-008-0003 กล้องดิจิตอล  Handycam บกศ.44 1 ตัว        50,000.00           50,000.00  
  2544 442 - 002 ยี่ห้อ SONY แบบ mini DV Digital            
      ชนิด กล้องถ่ายวีดีโอ            
      ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น            
53 24 พค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ บกศ.44 1 เครื่อง        36,000.00           36,000.00  
  2544 442 - 001 ขนาด 32000 BTU.                                -    
54 13 กย. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ผลผลิต44 40 เครื่อง          8,870.00         354,800.00  
  2544 444-122 ถึง161                                  -    
55 13 กย. 6730-002-0001 จอรับภาพ ชนิดแขวน ผลผลิต44 30 จอ          3,094.00           92,820.00  
  2544 444-056 ถึง085 ขนาด 175 x 175 ซม.            
56 13 กย. 6730-007-0003 เครื่องฉายภาพทึบแสง ผลผลิต44 1 ตัว        95,000.00           95,000.00  
  2544 444 - 002 Visualizer                                -    
57 13 กย. 7440-001-0033 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง        23,000.00           23,000.00  
  2544 444 - 021 Harddisk 20 Gb/5400                                -    
      SDRAM 128 Mb/133                                -    
      VGA Gigabyte 32 Mb.                                -    
      CD-ROM 52 X  Speaker 120 W                                -    
58 23 พค. 7440-010-0021 CD-Writer ยี่ห้อ AOPEN บกศ.45 1 ชุด          5,234.00             5,234.00  
  2545 452 - 001 แบบ CRW-3240                                -    
59 9 มิ.ย. 7440-001-0038 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เงินสาร 20 เครื่อง        18,250.00         365,000.00 ห้อง COM2
  2547 473-042 ถึง061 HARDDISK  40  GB. สนเทศ                              -    
      MONITOR  COLOR  17"  LG                                -    
      CD-ROM  DRIVE  52X                                -    
      1. โต๊ะเอนกประสงค์   20 ตัว          2,000.00           40,000.00  
      2. เก้าอี้พลาสติก  Superware   40 ตัว             125.00             5,000.00  
60 23 พค. 7450-003-0001 หูฟัง ยี่ห้อ Phillips บกศ.45 50 อัน             800.00           40,000.00  
  2545 452-061 ถึง110 แบบ Headphone ABC HP 160                                -    
61 19 มี.ค. 6730-007-0005 เครื่องฉายภาพ DLP PROJECTOR บริจาค 46 1 เครื่อง      180,000.00         180,000.00  
  2546 463 - 001 ยี่ห้อ  PLUS  รุ่น   U2-X2000                                -    
                   
      ยอดยกไป              3,929,166.00  
7  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              3,929,166.00  
62 14 กค. 7730-003-0008 โทรทัศน์สี  LOTTE  29" เงินสาร 2 เครื่อง          5,400.00           10,800.00  
  2547 473 - 001, 002   สนเทศ                              -    
63 18 พค. 7110-007-0072 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ งปม.48 19 ชุด          3,200.00           60,800.00  
  2548 481-001 ถึง 019                                  -    
64 31 พค. 7440-010-0024 ระบบ  Network  พร้อมอุปกรณ์ งปม.48 1 ชุด        40,000.00           40,000.00  
  2548 481 - 001                                  -    
65 31 พค. 7440-001-0015 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) งปม.48 1 ตัว          9,000.00             9,000.00  
  2548 481 - 006                                  -    
66 1 กย. 7440-001-0043 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.48 8 เครื่อง        15,540.00         124,320.00 ห้องคอม 3
  2548 482-061 ถึง068 Pentium (R)  60 GHz                                -    
      CD-ROM 52 X  Drive 1.44 Mb.                                -    
67 11 พย. 7440-001-0044 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต48 22 เครื่อง        16,178.00         355,916.00 ห้องคอม 3
  2548 484 - 033 ถึง 054                                  -    
68 1 ก.พ. 7730-007-0001 เครื่องเล่น DVD  Sony บกศ.49 2 เครื่อง          3,490.00             6,980.00  
  2549 492-001 , 002 รุ่น DVP-NS52P                                -    
69 6 กพ. 6720-008-0004 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  Kodak  5MP บกศ.49 1 ชุด        10,000.00           10,000.00  
  2549 492 - 002 พร้อมเครื่องชาร์ท  มีหน่วยความจำ                                -    
      64 MB.  จอภาพ  LCD  ขนาด 2 นิ้ว                                -    
70 6 กพ. 7440-001-0002 คอมพิวเตอร์พกพา Notebook  รายได้ 50 1 เครื่อง        35,000.00           35,000.00  
  2550 502 - 001 No.50-0081  CPU Intel Core 2 Duo            
71 8 มิ.ย. 7440-001-0054 เครื่องคอมพิวเตอร์ รับโอน          
  2550   (จาก  วท.นครปฐม)            
    481/50 - 001 1. คอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน   1 เครื่อง        31,000.00           31,000.00  
    481/50 - 002 ถึง 2. คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่าย   15 เครื่อง        20,000.00         300,000.00  
    481/50 - 013              
    481/50 - 014 1. Server  ระบบ Network   1 ชุด        80,000.00           80,000.00  
                   
      ยอดยกไป              4,992,982.00  
8  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              4,992,982.00  
72 15 กพ. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์  HP  LaserJet  1018 ส.4 1 เครื่อง          4,590.00             4,590.00  
  2551 511 - 025   #219/51                              -    
73 9 มิย. 6730-007-0010 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง        65,000.00           65,000.00  
  2551 512 - 010                                  -    
74 9 มิย. 7730-003-0010 โทรทัศน์สี  ขนาด 29 นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง          8,411.00             8,411.00  
  2551 512 - 003 จอแบน                                -    
75 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ          3,180.00             3,180.00  
  2551 512 - 035                                  -    
76 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ          3,020.00             3,020.00  
  2551 512 - 036                                  -    
77 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ          3,180.00             3,180.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 035                                  -    
78 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ          3,020.00             3,020.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 036                                  -    
79 10 กค. 7110-007-0002 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต  พร้อมกระจก รายได้ 1 ตัว          5,000.00             5,000.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 014                                  -    
80 13 สค. 7730-003-0012 โทรทัศน์สี  LCD  ขนาด 42 นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง        39,900.00           39,900.00 ยูโร
  2551 512 - 001 ยี่ห้อ  โตชิบา                                -    
81 27 พย. 6730-007-0013 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง        99,500.00           99,500.00  
  2551 522 - 001 ความสว่างสูงพร้อมจอภาพชนิดแขวน                                -    
      ขนาด  200 นิ้ว                                -    
82 26 มีค.   เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง        25,000.00           25,000.00  
  2552                                    -    
83 23 กค.   กล้อง  Digital  CANON รายได้ 1 ชุด        35,000.00           35,000.00  
  2552   พร้อมอุปกรณ์                                -    
84 7 สค. 7730-003-0010 โทรทัศน์สี  ขนาด 29 นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง          7,800.00             7,800.00  
  2552 522-007                                  -    
85 15 กย. 6730-007-0010 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง        29,960.00           29,960.00  
  2552 522 - 016 EPSON  EB - X6            
                   
      รวมทั้งสิ้น              5,325,543.00