1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล)
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2552
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      งานวัดผล            
1  ก่อนปี 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6              บกศ. 2  ตัว            900.00             1,800.00  
                                      2522 124 , 125                                 -    
2 13 มิย. 7110-006-0006 เก้าอี้โครงเหล็กมีพนักพิงบุฟองน้ำ บกศ. 9 ตัว            370.00             3,330.00  
  2526 262-001,005,007 (สีเหลือง)            
    262-010,012,025              
    262-027,044,045              
3 28 กค. 7110-007-0012 โต๊ะประชุม บกศ. 5 ตัว         1,550.00             7,750.00  
  2526 262-007ถึง011 ขนาด 1.20x.60x.75 ม.            
4  23 พค.   7440-009-0011 เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ขนาดความ     บกศ.40 1  เครื่อง       20,000.00           20,000.00  
      2540  402 - 001   เร็วไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที                                -    
      ยี่ห้อ EPSON   LQ 2170i                                -    
5 1 กค. 7440-001-0010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน     งปม.40 1  ชุด       34,700.00           34,700.00  
    2540 401 - 008 ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                               -    
      ชนิด PENTIUM 150 MHz                               -    
6 30 กย 7440-001-0027 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บกศ.42 1 ชุด       41,000.00           41,000.00  
  2542 424 - 001              
7 2 มิย. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน บริจาค42 2  เครื่อง        33,000.00           66,000.00  
                            2543 423-008, 010 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ flexlilne                               -    
8 29 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.44 1 เครื่อง         3,000.00             3,000.00  
  2544 442 - 043 (UPS.)  ยี่ห้อ Powergard  500 VA.                               -    
9 30พค. 7440-010-0018 เครื่องอ่านบาร์โค้ต  แบบเลเซอร์ บกศ.44 1 เครื่อง       20,000.00           20,000.00  
  2544 442 - 002              
10 5 กค. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว บริจาค45 1 เครื่อง         1,500.00             1,500.00  
  2545 453 - 007 ยี่ห้อ NATIONAL สีเขียวเข้ม                               -    
                   
      ยอดยกไป                 199,080.00  
2  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 199,080.00  
11 25 กพ. 7440-001-0036 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ บกศ.47 1 เครื่อง       18,618.00           18,618.00  
  2547 472 - 009 มวลผลทั่วไป ยี่ห้อ SVOA            
12 9 พค. 7440-009-0029 เครื่องพิมพ์  Laser  HP 1015 บริจาค 48 1 เครื่อง       10,500.00           10,500.00  
  2548 483 - 006                                 -    
13 1 ก.พ. 7440-001-0004 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS.) บกศ.49 2 ตัว         3,000.00             6,000.00  
  2549 492-051 , 052 ขนาด  500 VA.            
14 21 กพ. 7440-010-0003 จอภาพสีคอมพิวเตอร์ LCD 17" ส.4 #176 1 จอ         5,000.00             5,000.00  
  2550 501 - 002              
      ห้องเก็บข้อสอบ  (งานวัดผล)            
15 20 กค.   7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.25  1  ตู้         1,200.00             1,200.00  
    2525 252 - 137   ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
16 16 พย. 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.24  4  ตู้         1,200.00             4,800.00  
                            2524 242-125 ถึง128 ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
17 ปี 2523 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.23 1  ตู้         1,200.00             1,200.00  
  2523 232 - 088                                 -    
18 ก่อนปี 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.   1  ตู้         1,200.00             1,200.00  
    2522 022                                 -    
19  ปี2523   7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.23  2  ตู้         1,200.00             2,400.00  
     232-089 , 090                                 -    
20  ปี2524    7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.24 1  ตู้         1,350.00             1,350.00  
          242 - 023                                 -    
                   
      รวมทั้งสิ้น                 251,348.00