1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล)
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2552
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข   ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์ รายการ  ขนาด  ลักษณะ วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      งานหลักสูตร            
1  ก่อนปี 9925-015-0007 พระวิษณุยืนขนาดสูง 12"             บกศ. 1  องค์         2,500.00            2,500.00  
      2522 001                                 -    
2 13 มิย. 7110-006-0006 เก้าอี้โครงเหล็กมีที่นั่งมีพนักพิง       บกศ.26 30  ตัว            370.00          11,100.00  
    2526 262-002ถึง004 พนักพิงบุฟองน้ำ (สีเหลือง)                                -    
    262-006,008              
    262-009,011              
    262-013 ถึง023              
3 28 กค. 7110-007-0011 โต๊ะประชุม                       บกศ.26 2  ตัว         1,344.00            2,688.00  
                            2526 262-001, 002  1.20 x .60 x .75 ม.                                -    
4 28 กค. 7110-007-0012 โต๊ะประชุม                      บกศ.26 5 ตัว         1,550.00            7,750.00  
      2526 262-001 ถึง005 1.50 x .60 x .75 ม.                                -    
5 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้          บริจาค38 1  ชุด         2,500.00            2,500.00  
      2538 383 - 039  (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                               -    
6 1 กค.  7440-001-0010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ งปม.40 1  ชุด       34,700.00          34,700.00  
       2540  401 - 007 งานประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                               -    
         ชนิด PENTIUM 150 MHz                                -    
7 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 2 เครื่อง       33,000.00          66,000.00  
                           2543 431-032,033 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                               -    
9 29 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.44 1 เครื่อง         3,000.00            3,000.00  
  2544 442 - 042 (UPS.)  ยี่ห้อ Powergard 500 VA                               -    
10 13 กย. 7440-001-0033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง       23,000.00          23,000.00  
  2544 444 - 008 Harddisk 20 Gb/5400                               -    
      SDRAM 128 Mb/133                               -    
      CD-ROM 52 X  Speaker 120 W                               -    
11 28 กค. 7440-001-0050 เครื่องคอมพิวเตอร์ + CD Write ผลผลิต 49 1 เครื่อง       14,500.00          14,500.00  
  2549 494 - 024 HD  80 G.            
      ยอดยกไป                167,738.00  
2
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข   ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์ รายการ  ขนาด  ลักษณะ วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                167,738.00  
12 21 กพ. 7440-010-0003 จอภาพสีคอมพิวเตอร์ LCD 17" ส.4 1 จอ         5,000.00            5,000.00  
  2550 501 - 001   #176/50                             -    
13 11 พย. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet  P1005 ส.4 1 เครื่อง         4,390.00            4,390.00  
  2551 512 - 032   #38/52          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                177,128.00  
รายการชำรุด
                   
11 9 พค. 7440-009-0029 เครื่องพิมพ์ Laser  HP 1015 บริจาค 48 1 เครื่อง       10,500.00          10,500.00  
  2548 483 - 005 ชำรุดส่งคืนอยู่ที่งานพัสดุ                               -    
      ส่งคืนเมื่อวันที่  26  มกราคม  2552