รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
30-ก.ย.-52
ฝ่ายวิชาการ
ที่มา : งานพัสดุ           เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ(บาท)
1 ผช วิชาการ                              195,700.00
2 งานหลักสูตร                              177,128.00
3 งานวัดผล                              251,348.00
4 งานสื่อ                           5,325,543.00
5 งานห้องสมุด                           3,944,201.00
6 งานทวิภาคี                              216,300.00
รวมทั้งสิน                  10,110,220.00