1  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2551
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
1 7 สค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต35 25 ตัว            1,500.00          37,500.00 ห้อง 313
  2535 354-001 ถึง025                ห้องพักครู
2 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้   บริจาค38  1 ชุด            1,500.00            1,500.00 อ.สมบูรณ์
                                                                                         2538 383 - 011                                  -    
3 15 ธค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ ELMO บกศ.37 2 เครื่อง           17,500.00          35,000.00 ห้อง 311,313
  2538 372 - 034  NO. 281279            
    372 - 035 No. 281386            
4 15 ธค. 6730-002-0001 จอฉายภาพ ชนิดแขวน  บกศ.37  1  ผืน            3,200.00            3,200.00 ห้อง 312
  2538 372 - 014    ขนาด  70 x 70"            
5 29 พค. 7440-009-0009 เครื่องพิมพ์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า งปม.40 1  เครื่อง          18,000.00          18,000.00 พักครูชั้น 1
  2540 401 - 007 300 ตัวอักษรต่อวินาที  ยี่ห้อ EPSON           อ.วสันต์
    แบบ LQ 2070      
6 7 กค. 7110-007-0014 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ งปม.40 2 ตัว            2,600.00            5,200.00 ห้อง 311,312
  2540 401-005 ถึง006 แบบ C-80 ขนาด 60x75x75 ซม.            
7  7 กค.  7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   งปม. 40 6  ตัว              2,600.00          15,600.00 ห้อง 311
  2540 401 - 011,013 แบบ C-80 Hขนาด60x75x75 ซม.            
    014,015,016,018              
8 30 ตค.  6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ งปม.40 1  เครื่อง            9,000.00            9,000.00 ห้อง 312
  2540 401 - 060 MEDIUM, EXCEL            
9 30 ตค. 6730-002-0005 จอฉาย Overhead ขนาด 70x70" งปม.40 1 ผืน            3,500.00            3,500.00 311
  2540 401 - 009  เลนติคูล่า-เบสฟรอด ชนิดแขวน            
10 30 ตค.  7110-007-0023 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผลผลิต40 1 ตัว            1,500.00            1,500.00 311
  2540 404 - 041              
11 3 กพ.  7110-006-0013 เก้าอี้ครู-อาจารย์ ระดับ 3-6  บกศ.37 2  ตัว                480.00               960.00  
  2542 372-005,015,              
12  2 สค 7440-008-0007 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ระบบ VHF  งปม.42 1  เครื่อง            5,000.00            5,000.00 311
  2542 421 - 004 ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบเล่นอย่างเดียว                
13 10 สค. 6730-007-0003 เครื่องฉายภาพทึบแสง ยี่ห้อ PLUS งปม.42  1  เครื่อง  44,000.00          44,000.00 ห้อง 312
                                                                       2542  421 - 001 รุ่น DP-30            
      ประเทศผู้ผลิตเวียดนาม            
                   
      ยอดยกไป                179,960.00  
2  
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา                179,960.00  
14 19 กย. 7440-001-0022 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต43 20 เครื่อง          24,675.00        493,500.00 ห้อง 312
  2543 434-020 ถึง039 TATUNG                              -    
15 20 พย. 7110-007-0021 โต๊ะทำงานครู-อาจารย์ บริจาค43 4 ตัว            1,500.00            6,000.00 ห้องพักครู
  2543 433-006 ถึง009                                -    
16 20 พย. 4110-001-0009 ตู้เย็น ขนาด 6.2 คิวบิกฟุต บริจาค43 1 ตู้            5,000.00            5,000.00 ห้องพักครู
  2543 433 - 001 ยี่ห้อ ELECTORLUX รุ่น ER-1898CF                              -    
17 20 พย. 7730-003-0002 โทรทัศน์สี ขนาด 20 นิ้ว บริจาค43 1 เครื่อง          15,000.00          15,000.00 ห้องพักครู
  2543 433 - 008 ยี่ห้อ SHARP            
18 12 มิย. 7440-001-0032 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน งปม.44 5 เครื่อง          41,409.00        207,045.00 พักครู 2
  2544 441-007 ถึง011 ประมวลผลทั่วไป  ยี่ห้อ COMPAQ                              -   312=1
      รุ่น DESKPRO SB Pentium III 866                              -   313=2
19 30 พค. 7125-001-0002 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง บริจาค44 4 ตู้            6,000.00          24,000.00  
  2544 443-008 ถึง011              
20 3 สค. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว บกศ.44 1 เครื่อง          19,900.00          19,900.00 312
  2544 442 - 025 ยี่ห้อ พานาโซนิค                              -    
21 20 กพ. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว บกศ.45 1 เครื่อง          18,900.00          18,900.00 313
  2545 452 - 027 ยี่ห้อพานาโซนิค                              -    
22 6 มีค. 7110-006-0014 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ บกศ.45 120 ตัว               380.00          45,600.00 311,312,313
  2545 452-629 ถึง748                                -    
23 6 มีค. 7110-006-0013 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย บกศ.45 5 ตัว               580.00            2,900.00 ห้องพักครู
  2545 452-047 ถึง051                                -    
24 1 เม.ย. 7440-001-0033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 1 เครื่อง          22,994.00          22,994.00 อ.อารยา
  2545 454 - 043 Harddisk 1.7 GHz Pentium IIII        
25 25 เมย. 7125-002-0007 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต บกศ.45 2 ใบ            2,300.00            4,600.00 อ.อารยา
  2545 452-019,  020 (อ.อารยา, อ.วสันต์)           อ.วสันต์
26 4 กค. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์ LASERJET  HP 1000 บริจาค45 1 เครื่อง          12,000.00          12,000.00 ห้องพักครู
  2545 453 - 004              
27 5 สค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์ EPSON LQ 2080i ผลผลิต45 2 เครื่อง          22,700.00          45,400.00 ห้อง 311,312
  2545 454-008,009              
28 1 ก.ย. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์ LaserJet LBP - 810 บริจาค45 1 เครื่อง          10,500.00          10,500.00 อ.อารยา
  2545 453 - 007 ยี่ห้อ Canon                          -    
                   
      ยอดยกไป             1,113,299.00  
3  
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา             1,113,299.00  
29 14 มี.ค. 7440-001-0037 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  IBM บริจาค46 15 ชุด          10,000.00        150,000.00 อ.วสันต์
  2546 463-001 ถึง015                          -    
  463 - 001 S/N: 97-G3ZH7  Drive A: J12KA011575                          -    
  463 - 002 S/N: 97-G4KP9  Drive A: J13wy119625                          -    
  463 - 003 S/N: 97-G4GB0  Drive A: J12KA013140                          -    
  463 - 004 S/N: 97-G5DY5 Drive A: J1391003821                          -    
  463 - 005 S/N: 97-G4PD3  Drive A: J12KA009640                          -    
  463 - 006 S/N: 97-G4HX9  Drive A: J113wy194804                          -    
  463 - 007 S/N: 97-G5AD2  Drive A: J12KA010183                          -    
  463 - 008 S/N: 97-G5CN0  Drive A: J1391004183                          -    
  463 - 009 S/N: 97-G3ZT1  Drive A: J12KA012471                          -    
  463 - 010 S/N: 97-G4AZ8  Drive A: J12KA011206                          -    
  463 - 011 S/N: 97-G5AL8  Drive A: J12KA010587                          -    
  463 - 012 S/N: 97-G4KD0  Drive A: J12KA010358                          -    
  463 - 013 S/N: 97-G3RV4  Drive A: J1381003790                          -    
  463 - 014 S/N: 97-G5DY4 Drive A: J13WY070411                          -    
  463 - 015 S/N: 97-G4HTO  Drive A: J12KA052626                          -    
30 17 มิย. 7440-001-0038 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บกศ.46 20 เครื่อง          20,000.00        400,000.00 311
  2546 462-001 ถึง020 HARDDISK  40 GB.                          -    
    MONITOR  COLOR  17 " LG                          -    
    CD-ROM  DRIVE 52X                          -    
31 1 พย. 7440-009-0013 เครื่องปริ้น LaserJet  HP 1010 บริจาค48 1 เครื่อง            7,500.00            7,500.00 ห้องพักครู
  2547 483 - 013                          -    
32 12 พค. 7440-001-0043 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.48 30 เครื่อง          15,540.00        466,200.00 313 = 20
  2548 482-032 ถึง060                          -   312 = 10
33 12 พค. 7110-007-0071 โต๊ะคอมพิวเตอร์ บกศ.48 6 ตัว               850.00            5,100.00  
  2548 482-019 ถึง024                          -    
34 3 มิย. 4120-001-0025 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค48 2 เครื่อง          30,500.00          61,000.00 313
  2548 483-001,002 เบอร์ 5 (เครื่องงานกีฬาแห่งชาติ)        
           
      ยอดยกไป             2,203,099.00  
4  
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา             2,203,099.00  
35 12 มิ.ย. 7440-001-0048 เครื่องคอมพิวเตอร์ สผ.49 40 เครื่อง          13,995.00        559,800.00 อาคาร 2 
  2549 494 - 001 ถึง 040 Main Board Intel VGA, Sound LAN Socket 775       ชั้น 2
    CPU Intel Pentium 4  2.66 G       COM 3
    DDR RAM 256M  BUS 400        
    CD-Rom Drive 52X  LG        
      Floppy Disk Drive 1.44        
      HD  80 G.            
      ATX CASE  400 วัตต์            
      SVGA Color Monitor 17"            
      PS/2  Keyboard  SHU            
      PS/2  Optical  Mouse            
  7110-007-0073 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.49 40 ตัว            2,500.00        100,000.00  
  492-001 ถึง 040 ขนาด 900 x 600 x 750 มม.            
  7110-006-0037 เก้าอี้พลาสติกพื้นสี่เหลี่ยม บกศ.49 50 ตัว                 90.00            4,500.00  
  492-001 ถึง 050 ยี่ห้อ Supperwear            
    ผู้รับผิดชอบ :  อ.ภัคนิภา            
36 12 มิ.ย. 7440-001-0048 เครื่องคอมพิวเตอร์ สผ.49 40 เครื่อง          13,995.00        559,800.00 อาคาร 2 
  2549 494-041 ถึง 080 Main Board Intel VGA, Sound LAN Socket 775         ชั้น 2
    CPU Intel Pentium 4  2.66 G           COM 4
    DDR RAM 256M  BUS 400            
    CD-Rom Drive 52X  LG            
    Floppy Disk Drive 1.44            
    HD  80 G.            
    ATX CASE  400 วัตต์            
    SVGA Color Monitor 17"            
    PS/2  Keyboard  SHU            
    PS/2  Optical  Mouse            
  7110-007-0073 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.49 40 ตัว            2,500.00        100,000.00  
  492-041 ถึง 080 ขนาด 900 x 600 x 750 มม.            
  7110-006-0037 เก้าอี้พลาสติกพื้นสี่เหลี่ยม บกศ.49 50 ตัว                 90.00            4,500.00  
  492-051 ถึง 100 ยี่ห้อ Supperwear            
    ผู้รับผิดชอบ :  อ.จันทนา  จิรกาญจน์ไพศาล            
      ยอดยกไป             3,531,699.00  
5  
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา             3,531,699.00  
37 12 มิ.ย. 7440-001-0048 เครื่องคอมพิวเตอร์ สผ.49 20 เครื่อง          13,995.00        279,900.00 อาคาร 2 
  2549 494-081 ถึง 100 Main Board Intel VGA, Sound LAN Socket 775         ชั้น 2
    CPU Intel Pentium 4  2.66 G           COM 5
    DDR RAM 256M  BUS 400            
    CD-Rom Drive 52X  LG            
    Floppy Disk Drive 1.44            
    HD  80 G.            
    ATX CASE  400 วัตต์            
    SVGA Color Monitor 17"            
    PS/2  Keyboard  SHU            
    PS/2  Optical  Mouse            
    7110-007-0073 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต49 40 ตัว            2,500.00        100,000.00  
    492-081 ถึง 120 ขนาด 900 x 600 x 750 มม.            
    7110-006-0037 เก้าอี้พลาสติกพื้นสี่เหลี่ยม บกศ.49 50 ตัว                 90.00            4,500.00  
    492-101 ถึง 150 ยี่ห้อ Supperwear              
      ผู้รับผิดชอบ :  อ.จารุวรรณ  วิทยาประเสริ              
38 22 พค. 7440-001-0051 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 15 เครื่อง          14,985.00        224,775.00 อ.ประสิทธิ์
  2550 502-001 ถึง015 ยี่ห้อ WinWay  รุ่น P30L17                              -    
39 10 กค. 5820-005-0001 โทรศัพท์  Panasonic (IC KX-TS ส.4 1 เครื่อง               630.00               630.00  
  2550 501 - 005 5  MX) #359/50          
40 25 กย. 7110-007-0003 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ส.4 10 ตัว            1,050.00          10,500.00  
  2550 501-001 ถึง010   #340/50          
41 25 กย. 7110-007-0002 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก ส.4 1 ชุด            5,370.00            5,370.00 อ.ภัคนิภา
  2550 501 - 003 และเก้าอี้บุนวม #376/50                            -    
42 19 ตค. 7110-001-0001 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต ส.4 1 ใบ            3,100.00            3,100.00 อ.สมบูรณ์
  2550 501 - 017 พร้อมฐาน #564/50                            -    
43 19 ตค. 7440-009-0028 PRINTER  HP LASERJET 1020 ส.4 1 เครื่อง            4,815.00            4,815.00  
  2550 501 - 020 (บ. เจ.ไอ. บี.) #564/50          
44 24 ตค. 7440-009-0036 เครื่องพิมพ์ Cannon  MP 160 สผ.1 2 เครื่อง            5,000.00          10,000.00 ห้องพักครู
  2550 501-007, 008 พร้อมแท้งค์ #143/50           อ.ประสิทธิ์
                   
      ยอดยกไป             4,175,289.00  
6  
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา             4,175,289.00  
45 24 ตค. 7450-002-0006 ตู้ขยายเสียง Deccon 210 สผ.1 2 ตู้            1,900.00            3,800.00 อ.สมบูรณ์
  2550 501-029, 030   #139/50                            -   อ.จันทนา
46 5 มิย. 7730-007-0001 DVD  Soken สผ.1 1 ตัว            1,990.00            1,990.00 อ.ประสิทธิ์
  2551 511 - 006   #65/51                            -    
47 5 มิย. 7450-002-0006 ตู้ขยายเสียง Deccon 210 สผ.1 1 ตู้            1,950.00            1,950.00 อ.ประสิทธิ์
  2551 511 - 032   #65/51                            -    
48 19 สค. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD  17 นิ้ว ผลผลิต51 40 เครื่อง          16,260.00        650,400.00  
  2551 514-004 ถึง043 ซัมซุง                              -    
49 19 สค. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD  17 นิ้ว ผลผลิต51 25 เครื่อง          16,260.00        406,500.00 อาคาร 2 
  2551 514-044 ถึง068 ซัมซุง           ชั้น 2
      ผู้รับผิดชอบ :  อ.จารุวรรณ  วิทยาประเสริ           COM 5
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น            
6  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดม
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2551
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
1 17 พค. 7440-009-0015 Ink Jet  Printer ผลผลิต46 1 เครื่อง            7,000.00            7,000.00 ชำรุด
  2546 464 - 014                                -    
2 17 พค. 7440-001-0030 UPS SUA  1000 RMIZU ผลผลิต46 1 เครื่อง            2,400.00            2,400.00  
  2546 464 - 006                                -    
3 17 พค. 7440-001-0040 คอมพิวเตอร์  จอ 17" ผลผลิต46 32 เครื่อง          20,000.00        640,000.00  
  2546 464-001 ถึง032                                -    
4 17 พค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ผลผลิต46 43 ตัว            2,400.00        103,200.00  
  2546 464-049 ถึง090 ขนาด 500 VA                              -    
5 17 พค. 4120-001-0023 เครื่องปรับอากาศ ผลผลิต46 2 เครื่อง          25,000.00          50,000.00  
  2546 464-002, 003 ขนาด  25,000 บีทียู                              -    
6 17 พค. 7110-007-0070 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผลผลิต46 42 ตัว            1,200.00          50,400.00  
  2546 464-001 ถึง042                                -    
7 17 พค. 7110-006-0035 เก้าอี้ ผลผลิต46 31 ตัว               600.00          18,600.00  
  2546 464-001 ถึง031                                -    
8 17 พค. 7110-007-0071 โต๊ะเจ้าหน้าที่ ผลผลิต46 1 ตัว            1,500.00            1,500.00  
  2546 464 - 001                                -    
9 17 พค. 7125-002-0010 Switch 10/100  24 Port ผลผลิต46 2 ตัว          36,000.00          72,000.00  
  2546 464-001, 002                                -    
10 17 พค. 7125-002-0011 Patcli Pamel  24 Port ผลผลิต46 2 ตัว            4,250.00            8,500.00  
  2546 464-001, 002                                -    
11 17 พค. 7125-002-0012 ตู้ Rack 19" ผลผลิต46 1 ตู้          15,000.00          15,000.00  
  2546 464 - 001                                -    
12 17 พค. 7440-001-0040 คอมพิวเตอร์  จอ 17" ผลผลิต47 10 เครื่อง          20,000.00        200,000.00  
  2547 474-033 ถึง042              
                   
      ยอดยกไป            
7  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดม
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2551
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ
      ยอดยกมา            
13 31 มค. 7440-010-0002 จอภาพสีคอมพิวเตอร์  (ดำ) ส.4 1 จอ            2,690.00            2,690.00  
  2550 501 - 001   #170/50          
14 11 กย. 7110-001-0001 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ส.4 2 ใบ            2,750.00            5,500.00 อ.อารยา
  2550 501-014, 015   #526/50            
15 21 พย. 7450-002-0006 ตู้ขยายเสียง Deccon 210 ส.4 1 ตู้            1,900.00            1,900.00 อ.อารยา
  2550 511 - 031   #162/51                            -    
16 20 ธค. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์ LaserJet  HP 1018 ส.4 1 เครื่อง            4,950.00            4,950.00  
  2550 511 - 022   #126/51                            -    
17 11 กย. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์  จอ  LCD 17" ผลผลิต51 3 เครื่อง          16,260.00          48,780.00  
  2551 514-100 ถึง102                                -    
18 30 กย. 7440-009-0036 เครื่องพิมพ์  INK  JET  พร้อม Tank ส.4 1 เครื่อง            4,500.00            4,500.00  
  2551 512 - 016 ยี่ห้อ BROTHER  รุ่น CDP-150C #483/51          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น             1,236,920.00