1  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
แผนกวิชาเลขานุการ
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2550
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
1  ก่อนปี  7430-001-0005 เครื่องพิมพ์ดีดออฟติม่าภาษาอังกฤษ  บกศ. 6 เครื่อง        5,000.00              30,000.00 ห้อง 345
  2522   ขนาดแคร่ 18"            
    003 135-112,             
    006 167-992,            
    007 167-994,(345)             
    009 167-892,             
    010 167-893,(345)             
    014 168-004,(345)             
2  1 พ.ย. 7430-004-0001 เครื่องโรเนียวไฟฟ้าเกสเต็ดเนอร์      บกศ.26 1 เครื่อง        9,000.00                9,000.00 อ.บุบผา
  2526  262 - 003              
3 ปี 2526  7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาไทย  บกศ.26 3  เครื่อง         5,000.00              15,000.00 ห้อง 342
    262 - 011 ขนาดแคร่ 15" 7-4383022 (344)            
    262 - 012 7-4372393,  74385186 (344)                  
    262 - 013 7-2422505              
4 ปี 2526 7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาไทย  บกศ.26 1  เครื่อง        9,500.00                9,500.00 อ.รุ่งรจี
     262 - 016 ขนาด แคร่ 18"  7-4381729(344)             
5 ปี 2526 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิเว็ตตี้ภาษาอังกฤษ บกศ.26  4  เครื่อง         5,000.00              20,000.00 อ.บุบผา
      ขนาดแคร่ 15"              
    262 -  001 433-2204,             
    262 -  008 453-2109,            
    262 -  010 453-2190,              
    262 -  019  453-2252              
                   
      ยอดยกไป                      83,500.00  
2  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                      83,500.00  
6 29 มิย. 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย ภาษาไทย  บกศ.28  26 เครื่อง        8,000.00            208,000.00 อ.รุ่งรจี
  2528   แบบเอสจี 3 เอ็น 15             
     281 - 070  5561209/5518825,            
    281 - 071 5561713/5561939,  344            
    281 - 072 5561798/5518779,   342  ( ๗ )            
    281 - 073 5561717/5518729,   344              
    281 - 074 5561965/5561903,              
    281 - 075 561899/5518812,   344            
    281 - 076 5561807/5518756,   344              
    281 - 077 5561677/5518815,   344              
      281 - 078 5561973/5561920,   344               
      281 - 080  5561907/5518751,   344               
    281 - 081 5283158/5561888,   344               
    281 - 082 5561873/5518770,                 
    281 - 083 5560231/5523801,   344             
    281 - 084 5560342/5518739,   344                  
    281 - 085 5561675/5523903,              
    281 - 087  5561963/5561783,    344              
    281 - 088  5561964/5560225,    344               
    281 - 089 5561803/5518747,            
     281 - 090   5560243/5581889,            
    281 - 091 5561807/5561892,    344             
    281 - 092 5561771/5282375,    344               
    281 - 093  5561846/5560367,    344             
    281 - 094 5561921/5518690,    334              
    281 - 095  5560342/5561817,    334            
    281 - 096 5561794/5560232,              
    281 - 097  5561940/5521303,    334             
      ยอดยกไป                    291,500.00  
3  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    291,500.00  
7 ปี 2525 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ยี่ห้อ ออฟติม่า งปม.25 8    เครื่อง        7,500.00              60,000.00 ห้อง 345
      ภาษาอังกฤษ แคร่ 15"            
    251 - 103  365-527,            
    251 - 104 400-944,                  
    251 - 106 365-497, 345             
    251 - 107 365-572,             
    251 - 108  365-506, 345            
    251 - 110 400-911,            
    251 - 112  401-003,                 
    251 - 114 400-742,            
8 ปี 2525 7430-001-0002   เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาไทย    งปม.25   9  เครื่อง        8,000.00              72,000.00 อ.อารีย์
      ขนาด แคร่ 15" รุ่น บีจี. 3           อ.รุ่งรจี
    251 - 014  496-4061,   344 - 7 4965802            
            - 015 496-6204,   342 - 4964147            
            - 016 643-1609,   344 - 4964149            
            - 017 496-6197,   342 - 4964160             
            - 018  496-4461,  344              
            - 019 496-5163,             
            - 020 496-5258,   344              
            - 021 496-5355,  344 - 7-4963868             
            - 022 496-5355, 344 - 7-4963868            
9  9 มีค 7420-001-0003 เครื่องคิดเลขซันพิวเตอร์    งปม.35 6  เครื่อง        2,900.00              17,400.00 ห้อง 341
  2535   รุ่น 2300 พีดี              อ.งามตา
    351 - 015  640244,              
       - 016 640116,               
       - 017 640183,             
      - 018 640381,              
      - 019 640184,             
      - 020 640115            
      ยอดยกไป                    440,900.00  
4  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    440,900.00  
10  16 พย. 7420-001-0003 เครื่องคิดเลขซันพิวเตอร์ 2800 PD   งปม.24  14  เครื่อง         2,900.00              40,600.00 ห้อง 341
  2525   241 - 001    640-373,            อ.งามตา 
    241 - 002 640-233,             
     241 - 003  640-234,                    
     241 - 004 640-243,               
     241 - 005 640-374,            
     241 - 006 640-239,            
     241 - 007 640-195,            
     241 - 008 640-240,            
     241 - 009 640-369,            
     241 - 010 640-331,            
    241 - 011 640-332,                 
     241 - 012 640-370,               
    241 - 013 640-382,            
     241 - 014 640-196                    
11 16 พย.   7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาไทย บกศ.25 17 เครื่อง        8,000.00            136,000.00 ห้อง 344
  2525    ขนาดแคร่ 18"                  
    252 - 019  528-5866,                
     252 - 020  527-8415,                  
    252-021,022 527-8575,  527-8076            
    252 - 023  527-8446,                
    252 - 024 527-8637,                 
    252 - 026 527-8572,   344             
    252 - 028 527-8096,   หน้าห้อง 345            
    252 - 029 527-8380,   342                   
    252 - 030  527-8394,                 
    252 - 031  527-8319,   344                  
    252 - 032 496-6213,   344              
    252 - 033  527-2375,                    
    252 - 034  527-8162,                  
      ยอดยกไป                    617,500.00  
5  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    617,500.00  
    252 - 035 527-8149,   344                  
    252 - 036 527-8201,   344                   
    252 - 037  527-8463    344               
12 16 พย. 7430-001-0005 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาอังกฤษ บกศ.25 6 เครื่อง        7,500.00              45,000.00 อ.บุบผา
  2525 252-016 ถึง021  ขนาดแคร่ 18" 514-0354              
      514-0314,    343            
      514-0648,  345   514-0526            
13 14 มิย. 7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยโอลิมเปีย บกศ.26 1 เครื่อง        8,000.00                8,000.00 ห้อง 342
  2526 262 - 038 ขนาดแคร่  18"           อ.อารีย์
      หมายเลขเครื่อง 7-5283158            
      หมายเลขเครื่อง 7-5285946                  
14  22 กย.  7110-007-0010 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้  บกศ.26 6 ชุด           900.00                5,400.00 อ.งามตา
  2526 262-115 ถึง120              
15 26 มค. 7110-007-0041  โต๊ะประชุมชนิด 6 คน บกศ.26 2 ตัว        1,500.00                3,000.00 ห้อง 341
  2527 262-012 ถึง013 1.50 X .60 X .75 ม.             อ.งามตา
16    26 มค.   7110-006-0020 เก้าอี้ประชุมนวมอย่างดี บกศ.26 6 ตัว           370.00                2,220.00 ห้อง 341
  2527  262-050 ถึง055               อ. งามตา
17 11เมย. 7110-002-0001 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก            บกศ.27    6  ตู้   1,350.00                  8,100.00 ห้อง 341
  2527  272-151 ถึง156 ขนาด 18"X24"X52" (อ.สุจิตรา =1, อ.บุบผา=1, ห้อง 341= 4 ตู้ )                       อ.งามตา
18 29 มิย. 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย แบบเอส   งปม.28   22 เครื่อง      8,850.00             194,700.00 ห้อง 343
   2528    จี 3 เอ็น 15" อังกฤษเล็กบางพิเศษ            อ.ลัดดา
          281 - 070   5521517/5523747,             
         281 - 071   7-512998             
       281 - 072  5521580/5518686,343            
        281 - 073  5521473,5518670,343            
       281 - 074  5521601/5521427,343             
       281 - 075   5521648/5523836,             
       281 - 076    5521690/5518684,            
                   
      ยอดยกไป                    883,920.00  
6  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    883,920.00  
       281 - 077   5521641/5523904,             
          281 - 080   5521627/5518736,            
       281 - 081   5521516/5523912,              
       281 - 083   5521556/5518693,             
       281 - 084  5521503/5518741,345            
             281 - 085   5521595/5523876,            
       281 - 087   5521537/5521304,             
           281 - 088   5521653/5518864,             
       281 - 089   5521682/5523751,               
       281 - 090  5521484/5518789,343               
       281 - 091   5521555/5523857,               
             281 - 092   5521482/5521378,              
       281 - 093   5521553/5523887,               
       281 - 094   5521598/5518881,              
       281 - 097   5521665/5521292,               
19   18 กย. 7450-004-0001 เครื่องบันทึก/ถอดข้อความยี่ห้อซันโย บกศ.28 4   ชุด      14,700.00              58,800.00 อ.อารีย์
  2528   รุ่น ทีอาร์ซี 9100            
    282 - 001 001-41601224,            
    282 - 002 002-41601177,            
    282 - 003 330-41601178,            
    282 - 004 004-41601179            
20 10 เมย. 7110-007-0041 โต๊ะปฏิบัติงานสำนักงาน บกศ.28 6 ตัว        1,500.00                9,000.00 ห้อง 341
  2529 282-014 ถึง019 1.50 X .60 X .75 ม.           อ.งามตา
21 9 เมย. 7110-006-0020 เก้าอี้โครงเหล็กพร้อมพนักพิง บกศ.28 18 ตัว           410.00                7,380.00 ห้อง 341
    2529 282-176 ถึง 19               อ.งามตา
22 5 มิย. 4120-001-0003 เครื่องปรับอากาศขนาด 7 ตัน บริจาค29 2 เครื่อง      30,000.00              60,000.00 ห้อง 341
  2529 293-001 ถึง 002 ยี่ห้อ AEROMASTER               อ.งามตา
                   
      ยอดยกไป                 1,019,100.00  
7  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 1,019,100.00  
23 7 มค. 7450-004 -0001 เครื่องถอดข้อความยี่ห้อซันโย บกศ.29 4  เครื่อง      16,000.00              64,000.00 อ.อารีย์
  2530 292-005 ถึง 008  รุ่น ทีอาร์  ซี 9100              
24 29 ตค.  7450-004-0001  เครื่องบันทึก/ถอดข้อความ             บกศ.30     5 เครื่อง          14,950.00              74,750.00   อ.อารีย์  
      2530 302-009ถึง013 ยี่ห้อซันโย แบบทีอาร์ซี 9100                 
25 8 สค.   7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ        งปม.33   5 เครื่อง          17,000.00              85,000.00 อ.อารีย์
  2533 331-014 ถึง018   xzczdsdaeqeq3              
      หมายเลขเครื่อง 03213705,            
       03213895, 03213860            
       0323861, 03213862            
26 14สค.    6110-005-0001  AVS ขนาด 10KVA                 บกศ.34    1 เครื่อง          34,500.00              34,500.00 อ.นฤมาน 
   2534 342 - 001              
27 22 พค. 7430-001-0009 เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปีย บกศ.34 3 เครื่อง      24,000.00              72,000.00 อ.อารีย์
   2535   แคร่ 15" ภาษาไทย                        
       342 - 020 เครื่อง M-06431609             
      แคร่ M - 06431714       344            
    342 - 021 เครื่อง M-06431602             
      แคร่ M-06431657      344             
    342 - 022  เครื่อง M-06431821             
      แคร่ M-06431796      344               
28 24 กค.   7110-007-0004 โต๊ะ                             ผลผลิต35 3     ตัว                  1,775.00                5,325.00 ห้องพักครู
   2535 354-002 ถึง004             ชั้น 4
29 24 กค.   7110-006-0001 เก้าอี้             ผลผลิต35   3 ตัว           400.00                1,200.00  
  2535 354-123 ถึง125                            
30 27 พค.   7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย แคร่ 15"       บกศ.35   3  เครื่อง               7,000.00              21,000.00 อ.ลัดดา
    2535   ภาษาอังกฤษ เอสจี3            
         352 - 070                                                                          6449446  6449440            
         352 - 071                                              6449400  6449433     343            
         352 - 072   6449423  6449403            
                   
      ยอดยกไป                 1,376,875.00  
8  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 1,376,875.00  
31 22 พย.   7430-001-0021 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า งปม.35 4 เครื่อง     23,350.00               93,400.00  อ.งามตา
   2535    ยี่ห้อโอลิมเปีย สองภาษา ES 72 BTI               
      BTI มีหน่วยความจำ 24K             
       และมีจอภาพขนาด 1 บรรทัด             
    35/1-001  219939            
    35/1-002 220329            
    35/1-003 215390            
    35/1-004 220423            
32 8 ธค 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียแคร่ 15"   บกศ.35 20 เครื่อง        8,000.00            160,000.00 อ.ลัดดา 
  2535   ภาษาอังกฤษ รุ่น SG-3N           ห้อง 343
    352 - 034 1. 06559645  06559470               
    352 - 035 2. 06559078  06559098               
    352 - 036 3. 06559558  06559383              
    352 - 037 4. 06559466  06559512                   
    352 - 038 5. 06559671  06559436              
    352 - 039 6. 06559093  06559633                
    352 - 040 7.06559080  06559089            
    352 - 041 8. 06559584  06559196              
    352 - 042 9.6559295  06559580            
    352 - 043 10.06559487  06559497            
    352 - 044 11. 06559465  06559179  345              
    352 - 045 12. 06559624  06559675              
    352 - 046 13. 06559359  06559251             
    352 - 047 14. 06559465  06559461              
    352 - 048 15. 06559103  06559229   345               
    352 - 049 16. 06559534  06559086               
    352 - 050 17. 06559331  06559554   345             
    352 - 051 18. 06559331  06559105                 
                   
      ยอดยกไป                 1,630,275.00  
9  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 1,630,275.00  
    352 - 052 19. 06559070  06559606   345            
    352 - 053 20. 06559059  06559079   345              
33 8 ธค 7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย แคร่ 15" บกศ.35 10 เครื่อง        8,000.00              80,000.00 อ.อารีย์
  2535   ภาษาไทยรุ่น SG - 3N           342
    352 - 046 1. 06547316  06559359                
    352 - 047 2. 06547345  06559130             
    352 - 048 3. 06543338  06559281            
    352 - 049 4. 0653230   06559113              
    352 - 050 5. 06547444  06559482                 
    352 - 051 6. 06547232  06559421              
    352 - 052 7. 06547512  06559661             
    352 - 053 8. 06543174  06559614             
    352 - 054 9. 06543191  06559322                
    352 - 055 10. 06543281  06559537               
                   
      ยอดยกไป                 1,710,275.00  
10
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 1,710,275.00  
34   6 สค.   7420-001-0007 เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า   ซิติเซ้น บกศ.36  30 เครื่อง         4,000.00            120,000.00 อ.งามตา
  2536 362 - 003 หมายเลขเครื่อง  10750564           341
    362 - 004  หมายเลขเครื่อง  10750565              
    362 - 005 หมายเลขเครื่อง  10750563            
    362 - 006 หมายเลขเครื่อง  10750562               
    362 - 007 หมายเลขเครื่อง  10750561             
    362 - 008 หมายเลขเครื่อง  10750011              
    362 - 009 หมายเลขเครื่อง  10750012               
    362 - 010 หมายเลขเครื่อง  10750013             
    362 - 011 หมายเลขเครื่อง  10750014                 
    362 - 012 หมายเลขเครื่อง  10750015                
    362 - 013 หมายเลขเครื่อง  10750820                
    362 - 014 หมายเลขเครื่อง  10750816              
    362 - 015 หมายเลขเครื่อง  10750818                 
    362 - 016 หมายเลขเครื่อง  10750817              
    362 - 017 หมายเลขเครื่อง  10750819                
    362 - 018 หมายเลขเครื่อง  10750741             
    362 - 019  หมายเลขเครื่อง  10750742             
    362 - 020  หมายเลขเครื่อง  10750743            
     362 - 021  หมายเลขเครื่อง  10750744             
    362 - 022 หมายเลขเครื่อง  10750745             
    362 - 023 หมายเลขเครื่อง  10750766            
     362 - 024  หมายเลขเครื่อง  10750767            
     362 - 025 หมายเลขเครื่อง  10750768             
    362 - 026 หมายเลขเครื่อง  10750769            
    362 - 027 หมายเลขเครื่อง  10750770            
    362 - 028 หมายเลขเครื่อง  10750592            
    362 - 029 หมายเลขเครื่อง  10750593             
    362 - 030 หมายเลขเครื่อง  10750594            
    362 - 031 หมายเลขเครื่อง  10750595            
    362 - 032 หมายเลขเครื่อง  10750591              
35 18 ตค. 7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาไทย งปม.37 10 เครื่อง        8,000.00              80,000.00 อ.รุ่งรจี
  2537   ยี่ห้อโอลิมเปีย ขนาดแคร่ 15 นิ้ว            
    371 - 057 No. 6803449    6603606 -342            
    371 - 058 No. 6803585 6803565 -342             
    371 - 059 No. 6803573 6803592 -342            
    371 - 060 No. 6803455 6803529 -344            
    371 - 061 No. 6803516 6728460 -342                 
    371 - 062 No. 6742388            
    371 - 063 No. 6742380 6803486 -342                   
    371 - 064 No. 6741812 6728750 -344                
    371 - 065 No. 6742395              
    371 - 066 No. 6742163 6728344 -342                
                   
      ยอดยกไป                 1,910,275.00  
11
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 1,910,275.00  
36 2 พย.    ชุดปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ  งปม.37  5   ชุด      50,000.00            250,000.00  อ.นฤมาน
  2537   (ประกอบด้วย)             
    7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ              
     371 - 024  หมายเลขเครื่อง 23204124                
    371 - 025    "          " 23204153              
    371 - 026   "          " 23204154            
    371 - 027  "          " 23204155            
    371 - 028  "          " 23204156                
    7440-009-0004 เครื่องพิมพ์แคร่ยาว ขนาด 24 เข็ม            
    371-016 ถึง020               
37  2 พย.   7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาอังกฤษ งปม.37   10 เครื่อง        8,000.00              80,000.00 ห้อง 343
  2537   ขนาดแคร่ 15 นิ้ว           อ.ลัดดา
     371 - 137  6794898       6795325                 
    371 - 138 6794902       6795310                 
    371 - 139 6794921       6795250              
    371 - 140 6794923       6795234                
    371 - 141 6795008       6795265              
      371 - 142   6795013       6795188                 
       371 - 143    6795032       6795207                
    371 - 144 6795038       6795237               
      371 - 145  6795050       6795333               
     371 - 146  6795071       6795246             
38 4 ก.ค 7110-006-0011 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  ผลผลิต37  87  ตัว             250.00              21,750.00 342,344
  2537  374-111 ถึง197               อ.รุ่งรจี
                  อ.อารีย์
                   
      ยอดยกไป                 2,262,025.00  
12
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 2,262,025.00  
39  28 กค.   7430-001-0009 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิด 2 ภาษา     งปม.37   5  เครื่อง      24,000.00            120,000.00 ห้อง 341
  2537   ชนิดมีจอภาพและหน่วยความจำ              
      ยี่ห้อโอลีเว็ตตี้ รุ่น อีที-2300                
     371 - 030 No. 0575172            
    371 - 031 No. 0575063             
     371 - 032 No. 0575131               
    371 - 033 No. 0575080            
     371 - 034  No. 0575117               
40  28 กค.  7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ     งปม.37 5   เครื่อง      18,000.00              90,000.00 อ.อารีย์
  2537   ยี่ห้อซันโย รุ่น TRC-9100               
    371 - 019 No. 43142569                
    371 - 020 No. 43142599                 
    371 - 021 No. 43142574               
     371 - 022  No. 43142571            
     371 - 023 No. 43142600               
41  19 กค.  7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาไทย   บกศ.38    11       เครื่อง         8,000.00              88,000.00 อ.อารีย์
  2538   ยี่ห้อโอลิมเปีย ขนาดแคร่ 15 นิ้ว           ห้อง 342
      รุ่นเอสจี 3 เอ็น             
    382 - 068 6879460        6879195 (27)             
    382 - 069 6879333        6879213 (37)                
    382 - 070 6879476        6879437 (13)               
    382 - 071 6879390        6879200 (29)               
    382 - 072 6879204        6879136 (4)                
    382 - 073 6879378        6879471 (39)             
    382 - 074 6879205        6879486 (18)                   
    382 - 075 6879274        6879124 (9)                  
    382 - 076 6879385        6879184 (36)                 
    382 - 077 6879272        6879255 (41)                
    382 - 078 6879098            
                   
      ยอดยกไป                 2,560,025.00  
13
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 2,560,025.00  
42  22 สค.  5815-003-0001 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ PANASONIC    บกศ.38   1   เครื่อง       18,500.00              18,500.00  อ.นฤมาน
  2538  382 - 003    แบบ KX-F8B  ชนิดตั้งโต๊ะ             ห้อง 315
43  22 สค.   5805-001-0002  ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมชุดลูก 3 ตัว    บกศ.38  1  ชุด      20,500.00              20,500.00 อ.นฤมาน
  2538 382 - 001 ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-T30810B             ห้อง 315
44   30 กย.   7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้  บริจาค38 1 ชุด        2,500.00                2,500.00 อ.พรพรรณ
  2538 383 - 010              
45  17 สค.  7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย    งปม.39 20 เครื่อง        8,000.00            160,000.00 อ.รุ่งรจี
  2539   ยี่ห้อโอลิมเปียขนาดแคร่ 15 นิ้ว รุ่น  SG-3N           อ.อารีย์
      หมายเลขเครื่อง   หมายเลขแคร่              
    391 - 079 6993700        7020187 (344)            
    391 - 080 6994351        7020303 (344)              
    391 - 081 6993709        7020379 (344)                
    391 - 082 6994130        7020221 (344)             
      391 - 083  6993925        7020112 (344)                 
    391 - 084 6994322        7020168 (344)              
    391 - 085 6993749        7020110 (342)                
    391 - 086 6994147        7020306 (342)              
    391 - 087 6994308        7020440 (342)                 
    391 - 088 6993799        7020285 (342)                
    391 - 089 6993965        7020126 (342)               
    391 - 090 6994302        7020586 (342)               
    391 - 091 6993716        7020544 (342)                
    391 - 092 6994265        7020408 (344)              
    391 - 093 6994232        7020198 (344)                
    391 - 094 6994358        7020203 (342)                 
    391 - 095 6993746        7020108               
    391 - 096 6994280        7019946 (344)             
    391 - 097 6994331        7019920 (342)                  
    391 - 098 6993786        7019881 (344)                
      ยอดยกไป                 2,761,525.00  
14
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 2,761,525.00  
46 8 เมย.  7110-006-0099 เก้าอี้บุนวม (มีพนักพิงและล้อ) ผลผลิต40 6 ตัว        1,100.00                6,600.00 อ.นฤมาน
  2540 404 - 001 , 005             ห้อง 315
    404 - 009 , 010              
    404 - 013 , 015              
47  4 ก.ค. 7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  บกศ.40  10  เครื่อง         8,000.00              80,000.00 อ.ลัดดา
  2540   ขนาดแคร่  15 นิ้ว ยี่ห้อโอลิมเปีย            ห้อง 343
       แบบ SG-3ชนิดธรรมดาตั้งโต๊ะ             
      บริษัทผู้ผลิตโอลิมเปีย เจอร์ เอจี            
      ประเทศผู้ผลิต แม็กซิโก                
      หมายเลขเครื่อง   หมายเลขแคร่            
    402 - 147 7050567         7128452            
    402 - 148 7050780        7128290               
    402 - 149 7050736        7128279               
    402 - 150 7051024        7128908                    
    402 - 151 7050900        7128895                  
    402 - 152 7050990        7129112                       
    402 - 153 7051017        7128486             
    402 - 154 7051021        7128473                        
    402 - 155 7050860        7128994            
    402 - 156 7051016        7129179 (345)                
48 30 ตค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ    บกศ.40 2 เครื่อง        8,500.00              17,000.00 อ.นฤมาน
  2540 402-099 ,100 MEDIUM           315,341
49  30 ตค. 7110-007-0023 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  ผลผลิต40  3  ตัว        2,794.00                8,382.00 อ.นฤมาน
  2540 404-044 ถึง046              
50 10 กค.    7430-001-0005  เครื่องพิมพ์ดีดออฟติม่าภาษา บกศ.41   7 เครื่อง        5,000.00              35,000.00  
  2541 412-001,002, อังกฤษขนาดแคร่ 18 นิ้ว 135-971,            
    008,011,.012, 135-45,167-995,168-052,168-345,            
    013,015 167-961,168-345(แจ้งชำรุดปี 40               
      ใช้งานได้ไม่จำหน่าย)ก่อนปี 2522            
      ยอดยกไป                 2,908,507.00  
15
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 2,908,507.00  
51 10 กค.  7430-001-0006 เครื่องพิมพ์ออฟติม่าภาษาอังกฤษ  งปม.25 4 เครื่อง        7,548.00              30,192.00 อ.บุบผา
  2541 251-102,105, ขนาดแคร่ 15 นิ้ว 345-538, 401-                
    109,113 046, 365-508,400-345                   
52   2 กพ.   4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน  บริจาค42 6 เครื่อง         25,000.00            150,000.00 อ.นฤมาน
  2542 423 - 017  ห้องขายตรง              
     423-023 ถึง027  - ชั้น 4  (341-2,345-2,ห้องพักครู-1)             
53 22 กค. 5815-003-0001 เครื่องโทรสาร  ยี่ห้อพานาโซนิค     บกศ.42   1  เครื่อง         12,000.00              12,000.00 ห้อง 315
  2542 422 - 005   แบบตั้งโต๊ะ ชนิดกระดาษความร้อน           อ.นฤมาน
      ขนาด 135x323x229 มม.              
54 17 สค. 7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ  งปม.42 10 เครื่อง      26,260.00            262,600.00 อ.อารีย์
  2542   ยี่ห้อ ซันโย รุ่น ทีอาร์ซี 8800            หลวงเทพ
      หมายเลขเครื่อง            
    421 - 029 p7304549            
    421 - 030 p7304544            
    421 - 031 p7304907            
    421 - 032 p7304605            
    421 - 033 p7304606            
    421 - 034 p7304608            
    421 - 035 p7304541            
    421 - 036 p7304542            
    421 - 037 p7304548            
    421 - 038 p7304550            
55 19 สค. 7430-003-0002 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  งปม.42 1 เครื่อง    117,000.00            117,000.00 ห้อง 341
  2542 421 - 002 รุ่นจีอาร์ 1750 ยี่ห้อริโซ่กราฟ            อ.นฤมาน
      ชนิดปรุไขในตัวด้วยระบบ            
      ไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาด364x619x533 มม.            
56 1 กพ. 7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ งปม.43 1 เครื่อง      28,000.00              28,000.00 อ.อารีย์
  2543 431 - 039 ยี่ห้อ "ซันโย" รุ่น ทีอาร์ซี-8800              
      หมายเลขเครื่อง P9912454              
      ยอดยกไป                 3,508,299.00  
16
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      ครุภัณฑ์   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 3,508,299.00  
57 22 กพ. 7420-001-0007 เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก งปม.43 5 เครื่อง        5,500.00              27,500.00 อ.งามตา
  2543 431-033 ถึง037 ยี่ห้อ CASIO รุ่น DR-8420V                                   -    
58 30 มค. 7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ งปม.45 2 เครื่อง      27,800.00              55,600.00 อ.อารีย์
  2545 451-041, 042 ยี่ห้อซันโย รุ่น TRC-8800                                   -    
      No. PL316252G, PL316250G                                   -    
59 21 กพ. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว บกศ.45 1 เครื่อง      18,900.00              18,900.00 ห้อง 345
  2545 452 - 028 ยี่ห้อ พานาโซนิค                                   -    
      แบบ TC29S150B                                   -    
60 21 กพ. 7440-008-0005 เครื่องวีดีโอ ยี่ห้อ พานาโซนิค บกศ.45 1 เครื่อง        6,700.00                6,700.00 ห้อง 345
  2545 452 - 016 ชนิด เล่นและบันทึกภาพได้                                   -    
61 25 กพ. 7110-006-0015 เก้าอี้พลาสติก บกศ.45 42 ตัว           115.00                4,830.00 ห้อง 345
  2545 452-911 ถึง952                                     -    
62 25 เมย. 7125-002-0007 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต บกศ.45 3 ใบ        2,300.00                6,900.00  
  2545 452-009 ถึง011 (อ.บุบผา, ปริศนา, และ อ.อารี)            
63 15 พค. 7110-003-0006 ตู้ใส่โทรทัศน์ บกศ.45 1 ตู้        5,500.00                5,500.00 ห้อง 345
  2545 452 - 003                                     -    
64 22 พค. 7730-006-0002 เครื่องเล่นวิทยุ-เทป  บกศ.45 1 เครื่อง        2,900.00                2,900.00 ห้อง 245
  2545 452 - 016 ยี่ห้อ พานาโซนิค            
65 22 พค 7420-005-0001 เครื่องบันทึกเงินสด แบบ CE-6100 งปม.46 2 เครื่อง      23,000.00              46,000.00 อ.งามตา
  2546 461-001, 002 ยี่ห้อ CASIO                                   -    
66 22 พค 7440-001-0003 เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิด งปม.46 5 เครื่อง      27,000.00            135,000.00 อ.งามตา
  2546 461-002 ถึง006 มีหน่วยความจำ  ยี่ห้อโอลิมเปีย                                   -    
67 2 กพ. 5815-003-0001 เครื่องรับส่งเอกสาร บริจาค48 2 เครื่อง        1,200.00                2,400.00 อ.นฤมาน
  2548 483-007, 008                                     -    
68 3 พ.ค. 7420-001-0004 เครื่องคิดเลข  รุ่น CS4194 HC บกศ.49 10 เครื่อง        3,284.00              32,840.00 อ.ฟ้างาม
  2549 492-001 ถึง010              
      ยอดยกไป                 3,853,369.00  
17
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา  รวมเงิน หมายเหตุ
ที่      วัสดุถาวร   วิธีใด     นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 3,853,369.00  
69 15 มค. 7440-010-0001 Printer  HP C3180  PHOTOSMART ส.4 1 เครื่อง        4,000.00                4,000.00  
  2550 501 - 001   # 147/50          
70 26 มีค. 7440-009-0028 Printer  HP LaserJet  1020 ส.4 1 เครื่อง        4,900.00                4,900.00  
  2550 501 - 010 ใช้หมึก  12A #227/50          
71 10 เมย. 7420-001-0004 เครื่องคิดเลข  รุ่น CS4194 HC ส.4 10 เครื่อง        3,284.00              32,840.00 อ.ฟ้างาม
  2550 502-011 ถึง020   #195/50                                 -    
72 5 กค. 4140-001-0004 พัดลมโคจร  16  นิ้ว สผ.1 7 ตัว        1,400.00                9,800.00 อ.บุบผา
  2551 511-051 ถึง057   #109/51          
73 19 สค. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์  จอ LCD  17 นิ้ว ผลผลิต51 1 เครื่อง      16,260.00              16,260.00  
  2551 514 - 096              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 3,921,169.00