1  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
แผนกวิชาการบัญชี
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2550
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ     
1 13สค. 7110-002-0001 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก บกศ. 1 ตัว               1,200.00                1,200.00 อ.ละออ
  2523 098 ขนาด 18"X 24" X 52"            
2 13สค. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บานเปิด  บกศ. 1 ตู้               1,200.00                1,200.00  อ.สุจิตรา 
  2523 086              
3 16 กย. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด บกศ.23 1 ตู้               1,200.00                1,200.00 สโมสร
  2523 232 - 030               
4 16 กย. 7110-002-0001 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก บกศ.23 1 ตู้                1,200.00                1,200.00 ห้องพักครู 
  2523 232 - 099              
5 14 ธค. 7420-001-0003 เครื่องคิดเลข 12 หลัก บกศ.33 20  เครื่อง                 800.00              16,000.00 อ.จารุวรรณ
  2532 322-001 ถึง020 ยี่ห้อซิติเซ่น เอส ดี ซี 868            
6 5 กค. 7420-001-0001 เครื่องคิดเลข  บกศ.34 24  เครื่อง                 485.00              11,640.00 อ.จารุวรรณ
  2534  342-001ถึง024  1/33 - 24/33            
7 8 สค.  5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์  ยี่ห้อNEC  งปม.33 2 เครื่อง              1,500.00                3,000.00 ชั้น 2,
  2534 331-017ถึง018 รุ่น T-32-P  แบบกดปุ่ม           ขายตรง
8 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ บริจาค38 1 ชุด               2,500.00                2,500.00  อ.สุจิตรา
  2538 383 - 009              
9 30 ตค. 7110-007-0023  โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ผลผลิต40 1  ตัว                 2,700.00                2,700.00 ห้อง 331
  2540 404 - 023              
10 2 ธค. 7110-007-0004 โต๊ะเรียนเดี่ยว  ผลผลิต41    30 ตัว                 350.00              10,500.00 ห้อง 332
  2540 414-388ถึง417              
11  25 มิย.  4140-001-0008 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว   บกศ.40  2 ตัว      1,350.00                  2,700.00 ห้อง 332
  2540 402-200ถึง219 ยี่ห้อ ฮิตาชิ แบบติดเพดาน            
      ประเทศผู้ผลิต ไทย            
12 11 สค. 6730-002-0001 จอรับภาพชนิดแขวน ขนาด บริจาค41 3 ผืน              3,800.00              11,400.00  
  2541  413-038ถึง040  175x175 ซม.                                   -    
      หมายเหตุ ติดตั้งไว้ที่ห้อง                                   -    
      331, 332,333                                   -    
      ยอดยกไป                      65,240.00  
2  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                      65,240.00  
13 29 ตค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์ Printer ยี่ห้อ EPSON บริจาค42 1 เครื่อง            24,000.00              24,000.00 อยู่ที่ห้อง 
  2542 423 - 001 รุ่น LQ-2080i                                   -   331
14 29 ตค. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ บริจาค42 5 ชุด              2,500.00              12,500.00 ห้อง 331
  2542 423-029ถึง033                                     -    
15 29 ตค. 7110-007-0014 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ Printer บริจาค42 1 ตัว              1,800.00                1,800.00 ห้อง 331
  2542 423 - 012                                     -    
16 29 ต.ค. 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ 1600 BTU. ผลผลิต42 3 เครื่อง            16,000.00              48,000.00 ห้อง 331
  2542 424-006 ถึง 008              
17 29 กพ. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิด ไม้อัด บกศ.43 5 ตัว              1,926.00                9,630.00 ห้อง 331
  2543 432-066ถึง070 ขนาด 600x800x750 มม.                                   -    
18 29 กพ. 7110-006-0099 เก้าอี้คอมพิวเตอร์  บกศ.43 5 ตัว              1,070.00                5,350.00 ห้อง 331
  2543 432-036ถึง040 แบบ หมุนได้รอบตัว                                   -    
19 2 กพ. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค42 3 เครื่อง            25,000.00              75,000.00 กบ.
  2542 423-020 ถึง022 ชั้น 3            
20 23 พค. 7110-006-0015 เก้าอี้พลาสติก บกศ.44 50 ตัว                 110.00                5,500.00 กบ.
  2544 442-661 ถึง710                                     -    
21 23 พค. 7110-006-0015 เก้าอี้พลาสติก บกศ.44 150 ตัว                 110.00              16,500.00 ชั้น 3
  2544 442-761ถึง910                                     -    
22 20 กพ. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ยี่ห้อพานาโซนิค บกศ.45 1 เครื่อง            18,900.00              18,900.00 ห้อง 331
  2545 452 - 029 แบบ TC29S150B                                   -    
23 21 กพ. 7440-008-0005 เครื่องวีดีโอ ยี่ห้อ พานาโซนิค บกศ.45 1 เครื่อง              6,700.00                6,700.00 ห้อง 331
  2545 452 - 019 ชนิด เล่นและบันทึกภาพได้                                   -    
24 11 มีค. 7110-007-0061 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.45 4 ตัว              1,600.00                6,400.00 ห้อง 331
  2545 452-001ถึง004                                     -    
25 11 มีค. 7110-006-0098 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ บกศ.45 4 ตัว              1,200.00                4,800.00 ห้อง 331
  2545 452-001ถึง004                                     -    
26 11 มีค. 7110-007-0062 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ บกศ.45 3 ตัว              2,000.00                6,000.00 ห้อง 331
  2545 452-001ถึง003 ขนาด 0.46x0.80x0.80 เมตร                                   -    
                   
      ยอดยกไป                    306,320.00  
3  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    306,320.00  
27 25 เมย. 7125-002-0007 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต บกศ.45 8 ใบ              2,300.00              18,400.00 ห้องพักครู
  2545 452-001 ถึง0008 (อ.ยอดศิล, ลออ, วัฒนาพร, วาสนา,            
      สุจิตรา, วารี, จารุวรรณ และธนาคารโรงเรียน)      
28 13 พค. 7110-003-0006 ตู้ใส่โทรทัศน์ บกศ.45 1 ตู้              5,500.00                5,500.00 ห้อง 331
  2545 452 - 001                                     -    
29 10 มิย. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์ Printer  ยี่ห้อ Epson บริจาค45 1 เครื่อง            24,000.00              24,000.00 ห้อง 331
  2545 453 - 007 รุ่น LQ - 2080i                                   -    
30 10 มิย. 7110-007-0013 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ บริจาค45 2 ตัว              1,000.00                2,000.00 ห้อง 331
  2545 453-080, 081              
31 14 มิย. 7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 1 ตัว              2,000.00                2,000.00  
  2545 454 - 047 ขนาด 600x1200x750 มม.                                   -    
32 22 ก.ย. 7730-007-0002 เครื่องเล่นแผ่น DVD บกศ.49 1 เครื่อง              5,990.00                5,990.00 ห้อง 331
  2549 492 - 001 ถาดใส่แผ่นได้ 5 แผ่น                                   -    
33 18 พค. 7440-010-0001 เครื่องพิมพ์ HP DESKJET  4160 ส.4 1 เครื่อง              2,890.00                2,890.00  
  2550 501 - 002   #236/50                                 -    
34 21 มิย. 4140-001-0004 พัดลมโคจรติดเพดาน  ขนาด 16 นิ้ว ส.4 2 ตัว              1,800.00                3,600.00  
  2550 501-005, 006 ยี่ห้อ ฮิตาชิ #237/50                                 -    
35 26 มีค. 7450-002-0006 เครื่องขยายเสียง ส.4 3 เครื่อง              2,500.00                7,500.00 อ.พรพรรณ
  2550 501-019 ถึง021   #179/50            
36 10 ตค. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต50 1 เครื่อง            15,000.00              15,000.00 อ.พรพรรณ
  2550 504 - 001 CPU  อินเทล  E2160              
      เมนบอร์ดอินเทล 945  G-CNL            
      Ram  Kington 667  1 G            
      ฮาร์ดดิส  80 G  SATA  5 ปี            
      CD-RW  Write-on            
      มอนิเตอร์  17 นิ้ว  Colour  View            
      การ์ดรีดเดอร์              
37 30 ตค. 7440-001-0051 เครื่องคอมพิวเตอร์ บริจาค 2 เครื่อง            17,000.00              34,000.00 อ.พรพรรณ
  2550 513 - 051 บริจาคโดย อ.สุนิสา  โกมลสวัสดิ์ และ           ห้อง 331
    513 - 052 นายชวลิต  พุทธบูชา            
                   
      ยอดยกไป                    427,200.00  
4  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                  427,200.00  
38 3 มค. 7440-001-0051 เครื่องคอมพิวเตอร์  จอ LCD 17 นิ้ว บริจาค 1 เครื่อง            19,700.00              19,700.00
    อยู่ที่
  2551 513 - 053                                     -       ธนาคาร
39 3 มค. 7440-009-0028 เครื่องปริ้นเตอร์  HP  LASERJET บริจาค 1 เครื่อง              5,300.00                5,300.00     โรงเรียน
  2551 513 - 023 HP 1020            
40 30 กย 4140-001-0004 พัดลมโคจร  ขนาด  16  นิ้ว  ฮิตาชิ สผ.1 6 ตัว              1,500.00                9,000.00  
  2551 511-107 ถึง113   #126/51          
41 30 กย 7730-007-0001 เครื่องเล่น  DVD  ยี่ห้อ  SOKEN สผ.1 3 เครื่อง              1,900.00                5,700.00  
  2551 511-007 ถึง009   #126/51          
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    466,900.00