1  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
แผนก  วิชาการตลาด
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2551
 ลำดับ  ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ    ได้มาโดย  จำนวน  หน่วย ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่ ครุภัณฑ์ วิธีใด   นับ  หน่วยละ 
1  30 กย 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้  บริจาค38 1    ชุด        1,500.00             1,500.00 อ.นริสสา
   2538  383 - 008                                   -    
2  27 มิย. 7440-009-0006 เครื่องป้อนแผ่นใส            ผลผลิต39 1   เครื่อง        5,000.00             5,000.00   อ.นริสสา
                                                                                              2539   394 - 004                                    -    
3  4 กค.  6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ บริจาค39 1  เครื่อง         5,000.00             5,000.00 321
  2539 393 - 031 ยี่ห้อ ELMO                                 -    
4  7 สค.   6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  บกศ.39 2 เครื่อง        8,500.00           17,000.00 อ.พัชรา
    2539  392-048 ,049  ยี่ห้อมีเดียม รุ่น ทีทีบี2020  (322, 323)                                -    
5  25 มิย.  6730-007-0002 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ     บกศ.40      1 ชุด     48,500.00              48,500.00 ห้อง 321
  2540 402 - 003   พร้อม LASER  POINTER และ                                -    
      จอรับภาพ 175x175 cm.                                -    
6 23 มิย. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว  บกศ.40 1 ชุด      24,700.00           24,700.00 ห้อง 324
  2540 402 - 011 ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบ TC 29 ALAH                                -    
7 24 มิย.  7110-006-0015 เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ ซุปเปอร์แวร์        บกศ.40   162 ตัว           120.00           19,440.00  อ.พัชรา   
  2540 402-101 ถึง 262 แบบ พนักพิง ประเทศผู้ผลิต ไทย                                -    
      (321, 322,  324)                                -    
8  25 มิย.  4140-001-0008 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ขนาด 16"   บกศ.40  16 ตัว      1,350.00             21,600.00 อ.นริสสา
  2540 402-200 ถึง219 ยี่ห้อ ฮิตาชิ แบบติดเพดาน ชั้น 2 แผนกการตลาด                              -    
9 30 ตค.   6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ MEDIUM       บกศ.40    1  เครื่อง        8,500.00             8,500.00 อ.พัชรา
  2540   402 - 109                                    -   ห้อง 324
10 30 ตค.   7110-007-0023 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ผลผลิต40 1 ตัว        2,700.00             2,700.00 ห้อง 323
  2540  404 - 051                                     -    
11 23 พย. 7440-010-0016 สแกนเนอร์สี ขนาด เอ4 แบบ 310P   บริจาค42 1 เครื่อง        3,000.00             3,000.00 ห้อง 321
  2542    423 - 001   ยี่ห้อ ACER                                 -    
12 2 กพ. 7440-001-0021 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บริจาค42 1 เครื่อง      30,000.00           30,000.00 ห้อง 321
  2542 423 - 003 ยี่ห้อ Best  Tech            
                   
      ยอดยกไป                 186,940.00  
2  
 ลำดับ  ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ    ได้มาโดย  จำนวน  หน่วย ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่ ครุภัณฑ์ วิธีใด   นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา                 186,940.00  
13 2 กพ. 7440-001-0023 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บริจาค 42 1 เครื่อง      20,000.00           20,000.00 ห้อง 321
  2542 423 - 006                                  -    
14 21 มิย. 7110-007-0052 โต๊ะปฏิบัติการ  ขนาดกว้าง 60 ซม. ผลผลิต44 30 ตัว        1,000.00           30,000.00 321=16 ตัว
  2544 444-015 ถึง044                                  -   335=14 ตัว
15 21 มิย. 7110-002-0004 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ผลผลิต44 4 ตู้        4,400.00           17,600.00 ห้อง 321,
  2544 444-013 ถึง016                                  -    
16 20 กพ. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ยี่ห้อพานาโซนิค บกศ.45 1 เครื่อง      18,900.00           18,900.00 ห้อง 322
  2545 452 - 026 แบบ TC29S150B                                -    
17 21 กพ. 7440-008-0005 เครื่องวีดีโอ ยี่ห้อ พานาโซนิค บกศ.45 1 เครื่อง        6,700.00             6,700.00 ห้อง 322
  2545 452 - 018 ชนิด เล่นและบันทึกภาพได้                                -    
18 7 มีค. 7730-001-0001 เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี ยี่ห้อ โซนี่ บกศ.45 1 เครื่อง        3,200.00             3,200.00 ห้อง 322
  2545 452 - 001 ชนิด เล่นเทป-ซีดี-วิทยุ                                -    
19 7 มีค. 7730-001-0002 เครื่องเล่นซีดี ยี่ห้อ โซนี่ บกศ.45 1 เครื่อง        6,000.00             6,000.00 ห้อง 322
  2545 452 - 001 MCE-S78K ชนิดมีฟังก์ชั่นราคาโอเกะ                                -    
20 25 เมย. 7125-002-0007 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต บกศ.45 7 ใบ        2,300.00           16,100.00 ห้องพักครู
  2545 452-012 ถึง018 (อ.เบญจา,พัชรา,ภมาพร,ศรัญญา,สุมนา,           ชั้น 2
      นริสสา, และปฐมพร)            
21 15 พค. 7110-003-0006 ตู้ใส่โทรทัศน์ไม้ บกศ.45 1 ตู้        5,500.00             5,500.00 ห้อง 322
  2545 452 - 002                                  -    
22 23 พค. 6720-008-0001 กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ NIKON บกศ.45 1 ตัว        7,400.00             7,400.00 อ.พัชรา
  2545 452 - 001 ชนิดอัตโนมัติ            
23 23 พค. 5835-001-0001 ไมโครโฟนพร้อมลำโพง บกศ.45 1 ตัว      10,000.00           10,000.00 อ.ภมาพร
  2545 452 - 012 ยี่ห้อ Sanha  แบบ SH-120                                -    
24 10 มิย. 4140-001-0008 พัดลมโคจรติดเพดาน บกศ.45 4 ตัว        1,320.00             5,280.00 321=3
  2545 452-372 ถึง375 ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิ                                -   322=1
25 14 มิย. 7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 1 ตัว        2,000.00             2,000.00 ห้อง 321
  2545 454 - 048 ขนาด 600x1200x750 มม.                                -    
26 24 มิย. 7110-006-0014 เก้าอี้เหล็กบุนวม ผลผลิต45 20 ตัว           397.00             7,940.00 ห้อง 321
  2545 454-749 ถึง768                                  -    
                   
      ยอดยกไป                 343,560.00  
3  
 ลำดับ  ว.ด.ป. หมายเลข  รายการ  ขนาด  ลักษณะ    ได้มาโดย  จำนวน  หน่วย ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่ ครุภัณฑ์ วิธีใด   นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา                 343,560.00  
27 4 มิย. 7440-009-0012 ปริ้นเตอร์ HP 3650 บริจาค48 1 เครื่อง        8,500.00             8,500.00 ห้อง 321
  2548 483 - 005                                  -    
28 1 ก.พ. 7730-003-0001 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว  จอแบน  Sony บกศ.49 1 เครื่อง      19,990.00           19,990.00 ห้อง 321
  2549 492 - 001 รุ่น KV-DB29M60                                -    
29 1 ก.พ. 7730-007-0001 เครื่องเล่น DVD  Sony บกศ.49 1 เครื่อง        3,990.00             3,990.00 ห้อง 321
  2549 492 - 003 รุ่น DVP-K82P                                -    
30 1 ก.พ. 7730-004-0001 วิทยุเทปแอลจี  รุ่น LPC-D1000 บกศ.49 1 เครื่อง        4,990.00             4,990.00 ห้อง 321
  2549 492 - 001 แบบเล่น DVD/VCD/MP3 พร้อมรีโมท                                -    
31 9 กพ. 6720-008-0003 กล้อง DIGITAL พร้อมอุปกรณ์ บกศ.49 1 ตัว      12,900.00           12,900.00 อ.พัชรา
  2549 492 - 011                                  -    
32 19 กพ. 7440-009-0036 เครื่องปริ้นเตอร์  Ink Jet รายได้ 1 เครื่อง        5,500.00             5,500.00  
  2550 502 - 004 แบบ  Ink  Tank                                -    
33 19 กพ. 7730-003-0011 โทรทัศน์พานาโซนิค รายได้ 1 เครื่อง        9,000.00             9,000.00  
  2550 502 - 001 รุ่น TC-29F16B            
34 7 มีค. 7730-007-0001 เครื่องเล่นดีวีดี  พานาโซนิค ส.4 1 เครื่อง        3,290.00             3,290.00  
  2550 501 - 002   #188/50                              -    
35 11 กย. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์  จอ LCD 17 นิ้ว ผลผลิต51 2 เครื่อง      16,260.00           32,520.00  
  2551 514-103, 104              
                   
                   
                   
                   
                   
                     
      รวมทั้งสิ้น                 444,240.00  
หมายเหตุ  ห้อง 321  ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด  ผู้สอนจะเบิกครุภัณฑ์ไปใช้  ในเวลาสอน
เนื่องจากห้องอื่นยังไม่มีที่เก็บเพื่อความปลอดภัย
ห้องบริหารธุรกิจ
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่ ครุภัณฑ์ วิธีใด นับ  หน่วยละ 
1 7 กค. 7110-007-0014 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ งปม.40 1 ตัว        2,600.00             2,600.00 พักครูชั้น 2
  2540 401 - 004 แบบ C-80 ขนาด 60x75x75 ซม.           (ห้องเล็ก)
2 25 ก.ย. 7110-006-0014 เก้าอี้เหล็กบุนวมมีพนักพิง ผลผลิต41 8 ตัว           450.00             3,600.00 สนง.คณะ
  2541 414-115,160, ไม่มีท้าวแขน        
  179,212,346,359,392,409        
3 2 กพ.  4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน       บริจาค42  2 เครื่อง      25,000.00           50,000.00 พักครูชั้น 2
  2542 423-018, 019 ห้องพักครู ชั้น 2                                -    
4 1 เม.ย. 7440-001-0023 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer บริจาค42 1 เครื่อง      23,000.00           23,000.00  พักครูชั้น 2 
  2542 423 - 007              
5 1 เม.ย. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์ LaserJet HP 1000  ผลผลิต45 1 เครื่อง      14,000.00           14,000.00 พักครูชั้น 2
  2545 454 - 001 ยี่ห้อ Hewlett Packard        
6 10 มิย. 7440-001-0033 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ ผลผลิต45 1 เครื่อง      22,994.00           22,994.00 พักครูชั้น 2
  2545 454 - 028 งานประมวลผลทั่วไป                                -    
      Harddisk 20 Gb. RAM 128 Mb.                                -    
      CD-Rom 52X  Drive 1.44 Mb.                                -    
7 26 มิย. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์ LASER JET HP1100 ผลผลิต45 1 เครื่อง      10,200.00           10,200.00 สนง.คณะ
  2545 454 - 003 ยี่ห้อ Hewlett Packard                                -    
8 25 พ.ย. 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ  18000 BTU. ผลผลิต45 1 เครื่อง      18,000.00           18,000.00 สนง.คณะ
  2545 454 - 009                            -    
9 22 พ.ค. 4110-003-0001 ตู้น้ำเย็น  แบบถังกลม ผลผลิต46 1 ชุด        2,990.00             2,990.00 สนง.คณะ
  2546 464 - 006                            -    
10 5 ธ.ค. 6730-007-0005 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ บกศ.47 1 เครื่อง      88,275.00           88,275.00  
  2546 472 - 002 ยี่ห้อ โตชิบ้า                            -    
11 17 ตค. 7730-003-0004 ทีวีสี  ยี่ห้อ ซัมซุง  ขนาด 29 นิ้ว โครงการ 1 เครื่อง      13,400.00           13,400.00 335
  2547 485 - 033 ความร่วมมือ                          -    
12 17 ตค. 7450-002-0006 เครื่องขยายเสียง  ยี่ห้อ NPE โครงการ 1 เครื่อง        4,500.00             4,500.00 335
  2547 485 - 001 TW-250 Mosfet  Powered Mixer ความร่วมมือ                          -    
13 17 ตค. 7440-008-0013 เครื่องเล่น DVD และ DCR โครงการ 1 เครื่อง        7,990.00             7,990.00 335
  2547 485 - 001 ยี่ห้อ LG ความร่วมมือ                          -    
14 17 ตค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โครงการ 3 เครื่อง        9,419.00           28,257.00 335,341,
  2547 485-164 ถึง166 ยี่ห้อ ELMO  รุ่น HP-A 11 ความร่วมมือ                          -   331
15 17 ตค. 6730-002-0005 จอรับภาพชนิดแขวน  ยี่ห้อ EVETEX โครงการ 3 เครื่อง        3,424.00           10,272.00 335,341,
  2547 485-086 ถึง088 ขนาด 70 x 70 นิ้ว ความร่วมมือ                          -   342
16 10 พค. 7440-001-0044 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โครงการ 2 เครื่อง      26,000.00           52,000.00 คณะ 1
  2548 484-001 ,002 HARDDISK  80  GB. ความร่วมมือ                          -   พักครู  1
      รวมทั้งสิ้น                 352,078.00