1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานห้องสมุด)
  วันที่   30   เดือนกันยายน  พ.ศ.2550
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
1  ก่อนปี  7110-002-0010 ตู้ดรรชนี 12 ลิ้นชัก  บกศ. 1  ตู้            1,500.00             1,500.00  
  2522 001                                  -    
2 16 พย.   7110-002-0001  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บกศ.24   2  ตู้           1,200.00             2,400.00  
  2524 242-123 , 124 ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
3 13 สค. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด บกศ.23 1     ตู้          1,200.00             1,200.00  
  2523 232 - 023 ขนาด 36" X 18" X 72"                                  -    
4  8 มีค.  7110-003-0004 ตู้เก็บบัตรรายการชนิด 60 ลิ้นชัก  บกศ.24 1  ตู้          15,000.00           15,000.00  
  2525  242 - 001                                  -    
5  5 มีค.  5130-007-0001 สว่านไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 6.5 มม. บกศ.24   1  เครื่อง              820.00                820.00  
  2525 242 - 001                                  -    
6 28 กย 3920-005-0002 รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง งปม.27  1 คัน            1,300.00             1,300.00  
  2527 271 - 001                                   -    
7 28 กย.  7125-004-0007 แท่นวางพจนานุกรม  บกศ.28 2  แท่น             800.00             1,600.00  
  2527 272-001, 002                                    -    
8  28 กย. 2540-025-0001 บันไดแบบ 3 ขั้น    บกศ.28   1 อัน           1,080.00             1,080.00  
  2527  282 - 001                                  -    
9 28 กย.  7110-007-0029 โต๊ะอ่านหนังสือ  งปม.27 15 ตัว          1,400.00           21,000.00  
  2527 271-001 ถึง015 บุฟอร์มไมก้าสีขาว                                -    
10  28 กย.  7110-006-0020 เก้าอี้อ่านหนังสือโครงเหล็กบุนวม   งปม.27 100 ตัว             363.00           36,300.00  
  2527 271-001 ถึง100 (สีเขียว)                                  -    
11 28 กย. 7125-004-0003 ชั้นหนังสือเหล็กมาตรฐานชั้นเปิดใส่  บกศ.27  3 ตู้          3,900.00           11,700.00  
  2527 272-001 ถึง003 หนังสือ 2 ด้าน .45x1.80x1.90 ม.                                  -    
12  28 กย.   7110-007-0014 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคลขนาด  บกศ.27  4   ที่           2,200.00             8,800.00  
  2527 272-001 ถึง004 1.20 x .60 x .75 แบบเดี่ยว                                       -    
13 28 กย.  7110-007-0016 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคลขนาด บกศ.27 2   ที่           4,400.00             8,800.00  
  2527 272-001 ถึง002 1.20 x 1.20 x .75 แบบคู่                                 -    
14 29 สค 9925-015-0001 รูปหล่อ 7 มหาราช  บกศ.29  1   ชุด          1,999.00             1,999.00  
  2529 292 - 001                                  -    
      ยอดยกไป                 113,499.00  
2
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 113,499.00  
15   20 กค.  7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บกศ.25 1  ตู้           1,500.00             1,500.00  
  2525 252 - 114   ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
16 20 กค.  7125-004-0012 ชั้นวางหนังสือโครงเหล็กพื้นไม้ 3 ชั้น   บกศ.25   2  ตู้                350.00                700.00  
  2525 252-001, 002                                    -    
17  20 กย.  7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด บกศ.25 2     ตู้            1,200.00             2,400.00  
  2525 252-144, 145  ขนาด 36" X 18" X 72"                                 -    
18  20 กค. 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน บกศ.25 2 ตู้           1,200.00             2,400.00  
  2525 252-146, 147  ขนาด 18" X 24" X 52"                                  -    
19 30 พค.  7110-007-0032 โต๊ะกระจกนิทรรศการสี่เหลี่ยมผืนผ้า   บกศ.34  1  ตัว           8,000.00             8,000.00  
  2534   342 - 001                                  -    
20 7 กย. 3445-001-0010 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ  บกศ.36   1  เครื่อง             3,800.00             3,800.00  
  2536 362 - 002                                   -    
21 21 พค.  7125-004-0016 ชั้นใส่หนังสือ    บกศ.37 1 ชุด          6,000.00             6,000.00  
  2537 372 - 001                                  -    
22   21 พค. 7110-003-0005 ตู้บัตรรายการ 30 ลิ้นชัก    บกศ.37  1  ตู้        15,500.00           15,500.00  
  2537 372 - 001                                  -    
23   9 สค.  7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  บกศ.38   4  ตู้            3,300.00           13,200.00  
  2538 382-085 ถึง088 ขนาด 18"x24"x52"                                -    
24 9 สค.   7125-004-0008 ชั้นวางหนังสือ 6 ชั้น แบบ บีเอ็ม 22   บกศ.38 8  ตู้           6,200.00           49,600.00  
  2538 382-001 ถึง008 ขนาด 77x19x72 นิ้ว                                  -    
25 16 มิย.  7125-004-0007 ชั้นวางหนังสือ แบบสูง 6 ชั้น   งปม.40  10 ชุด          16,500.00         165,000.00  
  2541  401-001 ถึง010 ขนาด 72"x78"x20"                                 -    
      ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                 -    
26  29 มีค.  7440-001-0004  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.42 1    เครื่อง           6,900.00             6,900.00  
  2542 422 - 022  ขนาด 500 VA ยี่ห้อ POWERGARD                                  -    
      แบบ PE-500 (โมดิฟาย) บริษัทผู้ผลิต                                  -    
      จี.อี.เอส ประเทศผู้ผลิต ไทย                                 -    
27  29 มีค.   4140-001-0008  พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว บกศ.42 18  ตัว           1,200.00           21,600.00  
  2542 422-234ถึง253 ยี่ห้อ ฮิตาชิ แบบ AF-84                                 -    
                   
      ยอดยกไป                 410,099.00  
3
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 410,099.00  
28 28 พค.  3925-009-0002  รถเข็นหนังสือ แบบเข็น 2 ด้าน   บกศ.42   2 คัน          2,900.00             5,800.00  
  2542 422-001, 002 ชนิด 2 ชั้น ประเทศผู้ผลิต ไทย                                     -    
29 8 มิย.  7110-007-0047 โต๊ะเก้าอี้บรรณารักษ์ ยี่ห้อ ลัคกี้ ทวิน   บกศ.42 1  ชุด         15,800.00           15,800.00  
  2542  422 - 001 แบบ เจ็ดลิ้นชัก ชนิดหน้าพีวีซี                                  -    
      ขนาด 5 ฟุต                                 -    
    7110-006-0024 เก้าอี้บรรณารักษ์ (บุผ้า มีพนักพิง                                  -    
    422 - 001 ท้าวแขน และล้อเลื่อน) จำนวน 1 ตัว                                -    
30 8 มิย 7110-006-0099  เก้าอี้คอมพิวเตอร์   บกศ.42 1  ตัว             1,180.00             1,180.00  
  2542 422 - 021                                    -    
31 11 มิย. 7110-006-0025 ชุดโซฟาอ่านหนังสือ บริจาค42 1 ชุด          8,000.00             8,000.00  
  2542 423-001              
32  14 มิย.    7110-003-0001 ตู้ไม้ใส่หนังสือ แบบ 4 ชั้น 8 ช่อง   บริจาค42  1 ตู้            1,500.00             1,500.00  
  2542   423 - 001                                  -    
33   26 กค.  7440-001-0025 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล    งปม.42  2  เครื่อง        44,000.00           88,000.00  
  2542 421-001, 002 ผลทั่วไป  ยี่ห้อ Hewlett Packard                                 -    
      ชนิด Pentium II 350 MHZ                                -    
      001 อยู่ล่าง,  002  อยู่บน                                -    
34 26 กค.  7440-009-0012  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ EPSON งปม.42 1  เครื่อง        10,700.00           10,700.00  
                        2542  421 - 002  แบบ Stylus Color 740 ชนิด INKJET             
                                                              ขนาด 429x261x167 ซม.             
35  6 สค.    7520-003-0003  เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ   งปม.42  1  เครื่อง        80,000.00           80,000.00  
  2542 421 - 001    ยี่ห้อ SCM แบบ PS9 ชนิดใช้ไฟฟ้า                                 -    
36 16 สค.  7125-001-0002 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง            งปม.42 3     ตู้           6,000.00           18,000.00  
  2542 421-001 ถึง003 ยี่ห้อ KING`S STAR ขนาดกว้าง 36                                -    
37  25 สค. 7125-004-0017 ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 1 ด้าน (ไม้)  งปม.42   10 ชั้น          5,400.00           54,000.00  
  2542 421-001 ถึง010 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                     -    
      ขนาดกว้าง 72" สูง 35" ลึก 14"                
                   
      ยอดยกไป                 693,079.00  
4
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 693,079.00  
38  25 สค.  7125-004-0018 ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 1 ด้าน (ไม้)  งปม.42 9 ชั้น          4,900.00           44,298.00  
  2542  421 - 001 ถึง009  ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                -    
        ขนาดกว้าง 72" สูง 35" ลึก 12"                                 -    
39 25 สค. 7110-007-0051  โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้นวม งปม.42 6  ชุด          7,400.00           44,400.00  
  2542 421-001ถึง006  ขนาด 6 ที่นั่ง ขนาด 1.00x1.80x0.75 เมตร                                   -    
40 25 สค.  7125-004-0005  ชั้นเอียงวางวารสารแบบเตี้ย (ไม้)   งปม.42    5  ชั้น              6,900.00           34,775.00  
    2542   421-001 ถึง005 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                 -    
      ขนาด กว้าง 72" สูง 36" ลึก 12"                                 -    
41  25 สค. 7125-004-0019 ชั้นวางหนังสือ 1 ด้าน (ไม้)      งปม.42    5  ชั้น          11,000.00           55,000.00  
  2542  421-001 ถึง005 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                -    
      ขนาด กว้าง 72" สูง 78" ลึก 12"                                -    
42  25 สค 7110-007-0050 โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้บุนวม งปม.42 38 ชุด            4,000.00         152,000.00  
         2542  421-001 ถึง038 ขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 1.00x1.20x0.75                                  -    
43 15 กย.  7125-004-0007 ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน (ไม้) แบบสูง งปม.42 20 ชั้น        19,000.00         380,000.00  
  2542 421-011ถึง030  สองด้าน ชนิดไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดสัก                                 -    
      ขนาด กว้าง 72" ลึก 20" สูง 78"                                 -    
44 15 กย.  7110-001-0014  ตู้ไม้กระจกแบบมีลวดลาย  งปม.42 1   ตู้           37,000.00           37,000.00  
  2542     421 - 001   (สำหรับใส่หนังสือราชวงศ์)                                    -    
45 15 กย. 7450-002-0004 เครื่องขยายเสียง แบบอินทริเกรด บกศ.42 1 เครื่อง        19,000.00           19,000.00  
  2542 422 - 001 แอมป์สเตอริโอ                                -    
46 18 มค. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว งปม.43 1 เครื่อง        22,000.00           22,000.00  
  2543 431 - 022 ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบ TC 29S97B                                -    
47 18 มค. 7440-008-0005 เครื่องเล่นวีดีโอ แบบเล่นและบันทึก งปม.43 1 เครื่อง          6,800.00             6,800.00  
  2543 431 - 014 ยี่ห้อพานาโซนิค แบบ SJ 3                                -    
48 31 มค. 3413-001-0002 สว่านไฟฟ้าพร้อมแท่น  งปม.43 1 ตัว          5,400.00             5,400.00  
  2543 431 - 002 ยี่ห้อ ฮาซาฮิต แบบสว่านแท่นเจาะ                                -    
      ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดใช้มอเตอร์ 1/3 แรงม้า                                -    
49 9 กพ. 7110-002-0006 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้          2,100.00             2,100.00  
  2543 431 - 010 ชนิด แถวเดียว 15 ลิ้นชัก                                -    
                   
      ยอดยกไป              1,495,852.00  
5  
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              1,495,852.00  
50 9 กพ. 7125-004-0020 ชั้นวางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ งปม.43 2 ชุด          3,500.00             7,000.00  
  2543 431-001, 002 10 อัน แบบเป็นร่องวางหนังสือพิมพ์                                -    
      ชนิด ไม้ ขนาด 35x20x27 นิ้ว                                -    
51 10 กพ. 7110-002-0004 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งปม.43 4 ตู้          2,700.00           10,800.00  
  2543 431-009ถึง012 ขนาด 1200x400x876 มม.พร้อมฐาน                                -    
52 9 กพ. 7110-006-0025 โต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขก (โซฟา) งปม.43 2 ชุด          7,900.00           15,800.00  
  2543 431-003, 004                                  -    
53 10 กพ. 7110-007-0033 โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล แบบ 2 ที่นั่ง งปม.43 4 ตัว          6,900.00           27,600.00  
  2543 431-005ถึง008 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x120x120 ซม.                                -    
54 10กพ. 7110-007-0034 โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล แบบ 1 ที่นั่ง งปม.43 12 ตัว          4,400.00           52,800.00  
  2543 431-007ถึง018 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x60x120 ซม.                                -    
55 10กพ. 7125-004-0005 ชั้นวางวารสาร แบบชั้นเอียง งปม.43 8 ชุด          7,700.00           61,600.00  
  2543 431-006ถึง013 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 72x36x12 นิ้ว                                -    
56 10 กพ. 7110-001-0008 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบพร้อมฐาน งปม.43 6 ตู้          4,000.00           24,000.00  
  2543 431-003ถึง008 แบบ  SLG-306 ขนาด 1760x407x                                -    
      880 มม.                                -    
57 14กพ. 7110-006-0017 เก้าอี้นั่งอ่านสำหรับโต๊ะนั่งอ่านเฉพาะ งปม.43 17 ตัว             499.00             8,483.00  
  2543 431-001ถึง017 บุคคล ชนิดไม้ ขนาด 39x42x41 ซม.                                -    
58 14กพ. 7125-001-0003 ตู้เก็บแผ่นภาพ แบบ 7 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้        10,000.00           10,000.00  
  2543 431 - 001 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x70x120 ซม.                                -    
59 22กพ. 7110-007-0054 โต๊ะทำงานระดับ 1-2  งปม.43 3 ตัว          1,800.00             5,400.00  
  2543 431-001ถึง003 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
60 22กพ. 7110-006-0027 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 งปม.43 1 ตัว             400.00                400.00  
  2543 431 - 001 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
61 22กพ. 7110-007-0055 โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 งปม.43 2 ตัว          2,600.00             5,200.00  
  2543 431-001, 002 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
62 22กพ. 7110-006-0013 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 งปม.43 2 ตัว             600.00             1,200.00  
  2543 431-045, 046 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
                   
      ยอดยกไป              1,726,135.00  
6
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              1,726,135.00  
63 28กพ. 7110-003-0002 ตู้เก็บแผ่นดิสเก็ต แบบ 3 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้          6,400.00             6,400.00  
  2543 431 - 001 ชนิดไม้อัดสัก 4 มม.                                -    
      ขนาด 50x45x75 ซม.                                -    
64 28กพ. 7520-003-0004 เครื่องอัดหนังสือที่ซ่อมเสร็จแล้ว งปม.43 1 ชุด          6,900.00             6,900.00  
  2543 431 - 001 แบบ ส.ป.ช. ชนิดเหล็กอัดหนังสือ                                -    
      ขนาดใหญ่ ขนาด 16x11x25 นิ้ว                                -    
65 28กพ. 7440-009-0013 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ บกศ.43 1 เครื่อง        19,000.00           19,000.00  
  2543 432 - 005 ยี่ห้อ Hewlett Packard แบบ HP 1100                                -    
66 3 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS.) บกศ.43 2 เครื่อง          4,400.00             8,800.00  
  2543 432-035, 036 ยี่ห้อ Powergard แบบ PE-500                                -    
67 9 มีค. 7110-007-0056 เคาน์เตอร์บริการยืมคืน งปม.43 2 ตัว        24,000.00           48,000.00  
  2543 431-001, 002 ขนาด กว้าง .60 ยาว 3.90 สูง 1.10 เมตร                                -    
68 9 มีค. 7125-004-0006 ชั้นวางวารสารแบบหมุนได้รอบตัว งปม.43 2 ชุด        21,000.00           42,000.00  
  2543 431-001, 002 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 60x26x26 นิ้ว                                -    
69 10 มีค. 7195-009-0001 ประตูควบคุมทางเข้า-ออก  งปม.43 1 ชุด        32,000.00           32,000.00  
  2543 431 - 001 ของห้องสมุด ชนิด 2 ทาง                                -    
70 30 มีค. 7110-006-0028 เก้าอี้นั่งบริการ แบบหมุนได้รอบตัว บกศ.43 2 ตัว             995.00             1,990.00  
  2543 432-001, 002                                  -    
71 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 21 เครื่อง        33,000.00         693,000.00  
  2543 431-001 ถึง007 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                                -    
    431-009,011 ถึง020              
72 12 มิย. 4140-002-0003 พัดลม(มอก.) แบบระบายอากาศ งปม.43 14 ตัว          1,100.00           15,400.00  
  2543 431-001 ถึง014 ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.)            
      ยี่ห้อ มิซูบิชิ แบบ FX 30 RH                                -    
73 13 มิย. 7440-001-0027 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน บกศ.43 3 เครื่อง        37,500.00         112,500.00  
  2543 432-007 ถึง009 ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ COMPAQ                                -    
      แบบ Pentium III ชนิด 500 MHz                                -    
      ประเทศผู้ผลิต สิงค์โปร์                                -    
74 15 มิย. 7110-003-0003 ตู้เก็บบัตรทะเบียนวารสารและหนังสือ งปม.43 1 ตู้          8,000.00             8,000.00  
  2543 431 - 001 พิมพ์ แบบ 12 ลิ้นชักขนาด 267x610x419 มม.                                -    
                   
      ยอดยกไป              2,720,125.00  
7
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              2,720,125.00  
75 26 กค. 7440-010-0018 เครื่องอ่านบาร์โค๊ต ยี่ห้อ ซันทอป บกศ.43 1 เครื่อง        13,500.00           13,500.00  
  2543 432 - 001 รุ่น แอลเอส 55 สมาร์ทสแกน                                -    
76 1 สค. 7125-004-0021 แท่นแสดงหนังสือใหม่ บกศ.43 2 แท่น          4,800.00             9,600.00  
  2543 432-001, 002                                  -    
77 20 กย.   ชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน งปม.43 1 ชุด      448,600.00         448,600.00  
  2543   ห้องสมุดเทคโนโลยี ประกอบด้วย              
    7440-001-0031 1. ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน   1 ชุด        58,000.00      
    431 - 001     ประมวลผลระดับสูง (ทำหน้าที่แม่ข่าย)              
    7440-001-0032 2. ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน   2 ชุด        42,000.00      
    431 - 002 , 005     ประมวลผลทั่วไป              
      3. ระบบสายสัญญาณ, ฮับ 7 จุด   1 ชุด        17,500.00      
      4. โมเด็ม   1 ชุด          5,500.00      
      5. ซอฟ์แวร์ระบบงานห้องสมุด   1 ชุด        40,000.00      
      6. ซอฟ์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   1 ชุด        20,000.00      
    7440-001-0015 7. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า   1 ตัว        22,500.00      
    431 - 004    ขนาด 1 เควีเอ              
    7110-007-0013 8. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   5 ตัว          2,500.00      
    431-073 ถึง077                
    7110-006-0099 9. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   7 ตัว          1,200.00      
    431-041 ถึง047                
    7730-003-0006 10. โทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว   1 เครื่อง          5,800.00      
    431 - 031                
    7105-006-0003 11. ชั้นวางทีวี   1 ชั้น          1,400.00      
    431 - 001                
78 24 มิย. 4140-001-0008 พัดลมส่ายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว บกศ.47 20 ตัว          1,590.00           31,800.00  
  2547 472-448 ถึง468 ยี่ห้อ มิซูบิชิ                                -    
79 11 พย. 7440-001-0044 เครื่องคอมพิวเตอร์    ผลผลิต48 12 เครื่อง        16,178.00         194,136.00  
  2548 484-021 ถึง032              
                   
      ยอดยกไป              3,417,761.00  
8
 
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา              3,417,761.00  
80 28 กค. 7440-001-0050 เครื่องคอมพิวเตอร์  HDD.  80 G ผลผลิต49 8 เครื่อง        14,500.00         116,000.00  
  2549 494-015 ถึง022 CD-write            
81 11 กย. 7440-009-0028 Printer LaserJet  HP1020 บกศ.49 1 เครื่อง          5,590.00             5,590.00  
  2549 492 - 004 Serial No.(s) CN42K26742            
82 24 พค. 7110-006-0023 เก้าอี้เคาท์เตอร์ ส.4 2 ตัว          1,200.00             2,400.00  
  2550 501-005, 006   #286/50          
83 22 สค. 7110-007-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์  120 cm ส.4 4 ตัว          1,650.00             6,600.00  
  2550 501-012 ถึง015   #493/50                              -    
84 22 สค. 7110-007-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์  80 cm. ส.4 21 ตัว          1,000.00           21,000.00  
  2550 501-016 ถึง036   #493/50                              -    
85 7 กย. 7440-010-0001 เครื่องพิมพ์  Epson  Stylus  CX 5500 ส.4 1 เครื่อง          2,590.00             2,590.00  
  2550 501 - 004   #475/50          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              3,571,941.00