1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2550
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
1 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้               ผลผลิต38 1 ชุด              2,500.00             2,500.00  
                                2538 383 - 013                                  -    
2 3 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ IC 002          งปม.38  1  ตัว              1,800.00             1,800.00  
       2538  381 - 037                                 -    
4 26 มิย. 7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ INTER        งปม.39 1  ตัว             2,500.00             2,500.00  
                           2540 391 - 052                                 -    
5 10 มีค. 5895-008-0003 วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ   ICOM       ผลผลิต40 1  เครื่อง           12,200.00           12,200.00  
       2540 404 - 003 พร้อมแท่นชาร์ท No.25518                                 -    
6 8 เมย. 7110-002-0004 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน           ผลผลิต40 2  ตู้              4,000.00             8,000.00  
       2540 404-001 , 002 (TAIYO)                               -    
7 8 กค. 7440-001-0020 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ งปม.40 1 ชุด           50,400.00           50,400.00  
     2540 401 - 001 งานประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อACER                               -    
          ชนิด PENTIUM 200 MHz                                -    
8 29 กค. 7110-007-0013 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ งปม.40 1 ตัว             2,600.00             2,600.00 มาจาก
  2540 401 - 028 ขนาด 60x75x75 ซม.                               -   เทคโน ฯ
9 29 พค. 7440-009-0013 เลเซอร์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HEWLETT บกศ.41 1 เครื่อง           17,000.00           17,000.00  
               ชาร์ท No.27185                                                                           2541 412 - 004 PACKARD แบบ เลเซอร์                               -    
      ขนาดความเร็ว 8 หน้า/นาที                               -    
      ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา (7082-41)                               -    
10 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน      บริจาค42 1  เครื่อง           25,000.00           25,000.00  
                            2542 423 - 004                                 -    
11 14 กย. 7440-001-0033 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง           23,000.00           23,000.00  
  2544 444 - 003 Harddisk 20 Gb/5400 SDRAM 128 Mb/133                               -    
      VGA Gigabyte 32 Mb. CD-ROM 52 X  Speaker 120 W                               -    
12 5 กค. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว บริจาค45 1 เครื่อง             1,500.00             1,500.00  
  2545 453 - 007 ยี่ห้อ NATIONAL สีเขียวเข้ม                               -    
13 9 พค. 7440-009-0029 เครื่องพิมพ์ Laser  HP 1015 บริจาค48 1 เครื่อง           10,500.00           10,500.00  
  2548 483 - 003              
                   
      ยอดยกไป                 157,000.00  
2  
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 157,000.00  
14 2 กพ. 6720-008-0004 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  Kodak  5MP บกศ.49 1 ชุด           10,000.00           10,000.00  
  2549 492 - 001 พร้อมเครื่องชาร์ท  มีหน่วยความจำ            
      64 MB.  จอภาพ  LCD  ขนาด 2 นิ้ว            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 167,000.00