บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานอาคารสถานที่)
ห้องผู้อำนวยการ
  วันที่   18    เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2550
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่ ครุภัณฑ์ วิธีใด  นับ  หน่วยละ 
1 20 มี.ค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู บกศ.46 1 เครื่อง          38,000.00           38,000.00  
  2546 462 - 041 มิตซูชิต้า                               -    
2 20 มี.ค. 4120-001-0018 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู บกศ.46 1 เครื่อง          18,000.00           18,000.00  
  2546 462 - 002 CENTRAL AIR                               -    
3 26 พ.ค. 7110-007-0065 โต๊ะประชุม  ขนาด 180 ซม. บกศ.46 1 ตัว            4,980.00             4,980.00  
  2546 462 - 001                                 -    
4 26 พ.ค. 7110-006-0031 เก้าอี้ประชุม บกศ.46 6 ตัว            1,560.00             9,360.00  
  2546 462-001 ถึง006                                 -    
5 26 พ.ค.   โต๊ะทำงานผู้บริหารประกอบด้วย บกศ.46 1 ชุด          13,375.00           13,375.00  
  2546 7110-007-0046 โต๊ะ ขนาด 240x90x75 ซม  1 ตัว                               -    
    462 - 001                                 -    
    7110-006-0012 เก้าอี้มีพนักพิงสูง  1 ตัว                               -    
    462 - 005                                 -    
    7110-006-0030 เก้าอี้ผู้มีเกียรติ  2 ตัว                               -    
                                     462-001, 002                                 -    
6 5 ก.ค. 7440-001-0038 คอมพิวเตอร์ สารสน 1 เครื่อง          23,000.00           23,000.00  
  2547 473 - 063   เทศ                             -    
7 26 ต.ค. 6720-008-0003 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  Nikon s5 บกศ.50 1 เครื่อง            8,750.00             8,750.00  
                 2549 492 - 012                                 -    
                   
                                      -    
                                      -    
      รวมทั้งสิ้น                 115,465.00