บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานประชาสัมพันธ์)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ.2550
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
1  8 กย.   6645-004-0001 ออดอัตโนมัติ(อินดัสเตรียมฮอร์น   ผลผลิต35  1 ชุด           19,687.00         19,687.00  
  2535 354 - 001   ปรับปรุงเป็นออดอัตโนมัติ)                               -    
2   24 กค.   7110-007-0027 โต๊ะทำงานพื้นไม้ผิวเรียบ  ผลผลิต35 2  ตัว             1,700.00           3,400.00  
  2535 354-022 ,023                                -    
3 24 กค. 7110-006-0010  เก้าอี้พื้นไม้มีพนักพิง   ผลผลิต35 2  ตัว                250.00              500.00  
  2535 354-024 ถึง025                                -    
4  26 พย.  7450-002-0002  เครื่องขยายเสียง   ผลผลิต35 1 เครื่อง             7,000.00           7,000.00  
  2535 354 - 001 300 วัตต์                               -    
5 18 สค. 7730-006-0003  เทปคาสเซทตลับคู่ ยี่ห้อ TEAC  บกศ.38 1 ชุด             6,200.00           6,200.00  
  2538 382 - 001 แบบ W - 415 ชนิดตั้งโต๊ะ                                -    
6  26 สค. 7730-002-0002 จูนเนอร์ AM/FM ยี่ห้อ TEAC บกศ.38 1 เครื่อง             5,300.00           5,300.00  
  2538 382 - 001 รุ่น T-X4030                                     -    
7  6 กย.  7110-002-0007  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก บกศ.38   3 ใบ             4,000.00         12,000.00  
  2538 382-001 ถึง003 1 บานประตู                               -    
8  12 มิย.   6720-005-0001 กล้องถ่ายรูป(พร้อมแฟล์ซ)    บกศ.40   1 ชุด           16,000.00         16,000.00  
  2540 402 - 001 ยี่ห้อ CANON แบบกล้อง SLR                               -    
      ชนิด AUTO FOCUS ขนาด 38 mm.-                                  -    
      76 mm. บริษัทผู้ผลิต CANON                                 -    
9 1 กค. 7440-001-0010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ   งปม.40 1 ชุด           34,700.00         34,700.00  
  2540   401 - 005    งานประมวลผลทั่วไป                              -    
      ยี่ห้อ ACER ชนิด PENTIUM 150 MHz                               -    
10  22 มิย. 7110-007-0014 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้ออินเตอร์  งปม.40  1 ตัว             2,600.00           2,600.00  
  2541 401 - 002 แบบC-80 ขนาด 60x75x75 cm.                              -    
11  10 พย.  5895-008-0002 วิทยุมือถือพร้อมแท่นชาร์ท ยี่ห้อ    ผลผลิต42 1 ชุด           12,500.00         12,500.00  
  2541  424 - 013 ICOMหมายเลข 50302                              -    
                                     -    
      ยอดยกไป               119,887.00  
2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา               119,887.00  
12 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 1 เครื่อง           25,000.00         25,000.00  
  2542 423 - 006                                -    
13 22 พค. 5999-006-0002 ตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ  ยี่ห้อ NEC บกศ.43 1  ชุด          371,673.00       371,673.00  
  2543 432 - 001 ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น              
14    9 กค. 6720-008-0002 แฟลชกล้องถ่ายรูป   บกศ.42  1  ชุด             3,500.00           3,500.00  
  2542 422 - 002  ยี่ห้อYachica แบบ CS 240 Auto                              -    
15 19 มิย. 5835-001-0002 เครื่องขยายเสียง แบบ มิกเซอร์ บกศ.43 1 เครื่อง           20,000.00         20,000.00  
  2543 432 - 001 ยี่ห้อ NPE ขนาด 550 W                              -    
16 13 ก.พ. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์ Ink Jet ผลผลิต46 1 เครื่อง             6,200.00           6,200.00  
  2546 464 - 012 ยี่ห้อ Hewlett Packard  รุ่น 3820                              -    
      หมึก hp c 6578 d  สี (78)                              -    
      หมึก hp c 6615 n   ดำ  (15)                              -    
17 25 กย. 7195-001-0001 บอร์ดสี่เหลี่ยม Tower ประกอบด้วย บกศ.46 1 ชุด           18,297.00         18,297.00  
  2546 462 - 001 ขอบเฟรมพลาสติก , กระเป๋าใส่เฟรม                              -    
18 18 พ.ย. 6720-008-0003 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon บกศ.47 1 ตัว           19,000.00         19,000.00  
  2546 472 - 009                                -    
19 1 ก.พ. 7440-009-0031 เครื่องพิมพ์  EPSON  บกศ.49 1 เครื่อง             6,500.00           6,500.00  
  2549 492 - 001 พร้อมระบบ  Ink  TANK            
      ( SCAN, COPY, PRINTER)            
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               590,057.00