1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานสารบรรณ)
  วันที่   30    เดือนกันยายน   พ.ศ.2550
 
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ         
           ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร            
1 ก่อนปี 002 โต๊ะทำงาน ผลผลิต 1 ตัว       3,000.00           3,000.00  
  2522                                  -    
2   8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์    งปม.33 1 เครื่อง       1,500.00           1,500.00  
  2534  40/33  ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบกดปุ่ม                               -    
3 31 มค. 7110-006-0013 เก้าอี้ครู-อาจารย์ ระดับ 3-6  บกศ.37 2  ตัว           480.00              960.00  
  2537 372-006,009                                -    
4 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 42 1 เครื่อง     25,000.00         25,000.00  
  2542 423 - 003                                -    
5 13 กย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง     23,000.00         23,000.00  
  2544 444 - 001 Harddisk 20 Gb/5400                              -    
      SDRAM 128 Mb/133            
      VGA Gigabyte 32 Mb.            
      CD-ROM 52 X Speaker 120 W            
6 13 กย. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์ Laser Jet ยี่ห้อ HP ผลผลิต44 1 เครื่อง       5,700.00           5,700.00  
  2544 444 - 009              
7 12 มิย. 4140-001-0008 พัดลมโคจรติดเพดาน บกศ.45 1 ตัว       1,320.00           1,320.00  
  2545 452 - 413 ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิ                              -    
8 10 กค. 5820-005-0001 โทรศัพท์ Panasonic (IC KX-TS ส.4 1 เครื่อง          630.00              630.00  
  2550 501 - 002 5  MX) #359/50          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      ยอดยกไป                 61,110.00  
2
 
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                 61,110.00  
      งานสารบรรณ              
8 ปี2528 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6    งปม.28   3   ตัว           900.00           2,700.00  
    281-090,094,095              
9 15 สค. 7110-002-0006 ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก   บกศ.27  1 ตู้       1,600.00           1,600.00  
  2527 272 - 004 ขนาด 4' X 18' X 52"                              -    
10   8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์  ยี่ห้อ NEC.  งปม.33 1 เครื่อง       1,500.00           1,500.00  
  2534   รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม                               -    
11  8 สค 5805-001-0001 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC    งปม.33  1 เครื่อง       1,500.00           1,500.00  
  2534 331 - 036 รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม                                -    
12 19 มค 7430-001-0015 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 ภาษา    บกศ.33  1  เครื่อง      23,000.00         23,000.00  
  2534     332 - 023  ยี่ห้อ นากาจิมา                                -    
13  31 มค.  7110-006-0013 เก้าอี้ครู-อาจารย์ ระดับ 3-6    บกศ.37  1 ตัว          480.00              480.00  
  2537 372 - 007                                -    
14  3 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ IC 002    งปม.38   1 ตัว       1,800.00           1,800.00  
                                                                                                      2538      381 - 039                                   -    
15 3 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์          ผลผลิต38  1 ตัว       3,000.00           3,000.00  
  2538 384 - 044                                -    
16 1 กค.  7440-001-0010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ งปม.40  1   ชุด       34,000.00         34,000.00  
  2540 401 - 001 งานประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                              -    
      PENTIUM 150 MHz                               -    
      ผลิตในประเทศใต้หวัน                               -    
    7110-007-0001  - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                   -    
    391 - 125    จำนวน  1  ตัว                               -    
    7110-006-0100  - เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                              -    
    391 - 173 , 174    จำนวน  2  ตัว                                 -    
17 29 พค. 7440-009-0013 เลเซอร์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อHEWLETT   บกศ.41 1  เครื่อง     17,000.00         17,000.00  
  2541   412 - 002   PACKARD   แบบเลเซอร์                              -    
      ขนาดความเร็ว 8 หน้า/นาที                              -    
                   
      ยอดยกไป               147,690.00  
3
 
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา               147,690.00  
18 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน  บริจาค    1  เครื่อง      25,000.00         25,000.00  
  2542   423 - 016                                -    
19 7 กค. 7110-001-0007 ตู้เอกสาร กระจกบานเลื่อน บกศ.42  4  ตู้        2,680.00         10,720.00  
  2542 422-097 ถึง100  ชนิดฐาน  ขนาด 4 ฟุต                                -    
20 3 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.43 2 เครื่อง       4,450.00           8,900.00  
  2543 432-031 , 032 ยี่ห้อ Powergard แบบ PE-500                              -    
      ประเทศผู้ผลิต ไทย                              -    
21 11 พค. 7440-001-0027 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต43 1 ชุด     33,700.00         33,700.00  
  2543 434 - 005 Pentium III 500 MHz                               -    
      SDRAM 64 Mb.  HARD DISK              
      10.2 Gb.                              -    
22 6 มิย. 7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ บกศ.43 1 เครื่อง     26,990.00         26,990.00  
  2543 432 - 040 ยี่ห้อ ซันโย รุ่น ทีอาร์ซี-8800                              -    
      หมายเลขเครื่อง P0213845                              -    
23 3 กค. 7490-002-0001 เครื่องทำลายกระดาษ ยี่ห้อไอดีล บกศ.43 1 เครื่อง     29,400.00         29,400.00  
  2543 432 - 001 แบบ รุ่น 2401 ขนาด กว้าง 370                              -    
      มม. ยาว 275 มม.                              -    
      ประเทศผู้ผลิต เยอรมันนี                              -    
24 30 มค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ บกศ.45 1 เครื่อง     23,500.00         23,500.00  
  2545 452 - 006 EPSON LQ 2080i            
25 2 กพ. 5815-003-0001 เครื่องรับส่งเอกสาร บริจาค48 1 เครื่อง       1,200.00           1,200.00  
  2548 483 - 012 พานาโซนิค            
26 6 มค. 7440-001-0044 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต 48 1 เครื่อง     16,178.00         16,178.00  
  2549 484 - 009                                -    
27 1 ก.พ. 7440-009-0030 เครื่องสแกนเนอร์ บกศ.49 1 เครื่อง     18,900.00         18,900.00  
  2549 492 - 001 HP  SCANJET  5590                              -    
28 7 ก.พ. 7440-009-0028 เครื่องปริ้นเตอร์  รุ่น HP LaserJet 1020 รายได้ 50 1 เครื่อง       5,500.00           5,500.00  
  2550 502 - 005 ใช้หมึก  12A            
                   
      รวมทั้งสิ้น               347,678.00  
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานสารบรรณ)
  วันที่   30    เดือนกันยายน   พ.ศ.2550
 
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ         
      ห้อง ผอ.สุรศักดิ์    อาภรณ์เทวัญ            
1 ก่อนปี 9925-009-0003 โต๊ะหมู่บูชา บกศ. 1  ชุด       2,900.00           2,900.00  
                                                                                              2522 003                                -    
2 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 1 เครื่อง     25,000.00         25,000.00  
  2542   423 - 001                                   -    
3 12 มิย. 4140-001-0008 พัดลมโคจรติดเพดาน บกศ.45 2 ตัว       1,320.00           2,640.00  
  2545 452-412 , 414 ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิ                              -    
4 27 กค. 7110-002-0015 ตู้เก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก ส.4 1 ใบ       3,250.00           3,250.00  
  2550 501 - 001   #410/2550          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 33,790.00