ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2550
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน              
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 1 2 0 2 0 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 5 6 0 6 0 0
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 3 0 0
     หมวดวิชาสังคมศึกษา 0 1 1 0 1 0 0
  รวม 2 11 13 0 13 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 6 0 6 1 5 0 0
  รวม 6 0 6 1 5 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 0 2 0 0
  รวม 4 0 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 3 0 0
  รวม 3 1 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 3 2 5 0 5 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 4 0 3 1 0
  รวม 5 4 9 0 8 1 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 0 3 0 0
  รวม 3 1 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 3 3 0 3 0 0
  รวม 0 3 3 0 3 0 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0
  รวม 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
  รวม 1 3 4 0 4 0 0
รวมทั้งสิ้น 24 23 47 1 45 1 0