ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามประเภท / แผนกวิชา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2550  
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  2550      
ที่มา : งานบุคลากร   เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ลำดับที่ ฝ่าย จำนวนครู รวม  
ข้าราชการครู ครูพิเศษสอน พนักงานราชการ  
1 คณะผู้บริหาร 5 0 0 5  
2 ข้าราชการ กพ. 2 0 0 2  
3 สำนักงาน  2 0 0 2  
4 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 29 13 0 42  
5 แผนกวิชาช่างยนต์ 10 6 1 17  
6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5 1 0 6  
7 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 6 1 0 7  
8 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6 0 0 6  
9 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 2 0 3  
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 2  
11 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 3 0 6  
12 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 5 0 17  
13 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 4 0 16  
14 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 7 1 0 8  
15 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 3 0 6  
16 แผนกวิชาการบัญชี 5 0 0 5  
17 แผนกวิชาโลจิสติกส์ 2 0 0 2  
18 แผนกวิชาการเลขานุการ 7 0 0 7  
19 แผนกวิชาการตลาด 7 0 0 7  
20 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 3 0 9  
21 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 0 0 7  
21 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 6 0 0 6  
22 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 0 0 5  
23 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 0 4  
24 แผนกวิชาออกแบบ 3 2 0 5  
25 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2 2 0 4  
รวม 158 47 1 206