อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2550
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 0 1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 0 4
ข้าราชการครู 82 67 149
สำนักงาน 0 2 2
ข้าราชการ กพ. 1 1 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 15 6 21
ครูพิเศษสอน 24 23 47
ลูกจ้างชั่วคราว 11 32 43
รวมทั้งสิ้น 139 131 270