อัตรากำลังรวม   จำแนกตามประเภท&สาขาวิชา   ข้าราชการครู   ครูพิเศษสอน   บุคลากร