ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ปีการศึกษาที่ 2/2549
ข้อมูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 - ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวนบุคลากร รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ลูกจ้างประจำ              
   - ครูสอนเสริมสวย 0 1 1 0 1 0 0
   - ผู้ชำนาญภาษาจีน 1 0 1 0 1 0 0
   - นักการภารโรง 1 2 3 3 0 0 0
   - พนักงานขับรถ 1 0 1 1 0 0 0
   - ยาม 4 0 4 4 0 0 0
   - คนงาน 8 4 12 12 0 0 0
   - พนักงานอัดสำเนา 1 0 1 1 0 0 0
  รวม 16 7 23 21 2 0 0
2 ลูกจ้างชั่วคราว              
   - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0 3 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 0 4 4 4 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและการสอน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสถาบันฯ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 1 2 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 0 1 1 1 0 0 0
   - พนักงานขับรถยนต์ 3 0 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 5 3 8 8 0 0 0
รวม 11 32 43 43 0 0 0
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
.........................................ผู้รวบรวมข้อมูล .......................................ผู้รับรองข้อมูล
      (นางอารีย์  หลวงเทพ) (นางลัดดา  พิมพ์สกุลานนท์)