ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ปีการศึกษาที่ 2/2549
ข้อมูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 - ข้อมูลอัตรากำลังครูพิเศษสอน 
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน              
  คณะวิชาพื้นฐาน              
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 2 3 0 3 0 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 4 5 0 5 0 0
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 3 0 0
  คณะวิชาช่างยนต์              
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 6 0 6 1 5 0 0
  คณะวิชาช่างกลโลหะ              
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 0 1 0 0 0 0
  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 3 0 0
  คณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์              
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 2 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 4 0 4 0 0
  คณะวิชาการก่อสร้าง              
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 0 3 0 0
  คณะวิชาบริหารธุรกิจ              
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 4 4 0 4 0 0
  คณะวิชาคหกรรม              
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0
  คณะวิชาศิลปกรรม              
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
รวม 21 23 44 1 43 0 0