ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ประจำภาคเรียนที่ 2/2549  
  ข้อมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2549   ที่มา : งานบุคลากร  
   ข้อมูลครู-อาจารย์ จำแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
 
  ลำดับที่ ฝ่าย จำนวนครู รวม  
  ข้าราชการครู ครูพิเศษสอน พนักงานราชการ  
  1 คณะผู้บริหาร 4 0 0 0  
  2 ข้าราชการ กพ. 2 0 0 2  
  3 สำนักงาน  2 0 0 2  
  4 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 29 12 0 41  
  5 แผนกวิชาช่างยนต์ 10 6 1 17  
  6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 1 0 5  
  7 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 7 0 0 7  
  8 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 2  
  9 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 6 0 0 6  
  10 แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 2  
  11 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 3 0 6  
  12 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 4 0 16  
  13 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 4 0 18  
  14 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 8 1 0 9  
  15 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 3 0 6  
  16 แผนกวิชาการบัญชี 8 0 0 8  
  17 แผนกวิชาการเลขานุการ 7 0 0 7  
  18 แผนกวิชาการตลาด 8 0 0 8  
  19 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 4 0 9  
  20 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 0 0 7  
  21 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 6 0 0 6  
  22 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 0 0 5  
  23 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 0 4  
  24 แผนกวิชาออกแบบ 3 2 0 5  
  25 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2 2 0 4  
  รวม 161 44 1 206