อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2549
ข้อมูล ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2549
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 0 1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 1 4
ข้าราชการครู 85 66 151
สำนักงาน 0 2 2
ข้าราชการ กพ. 1 1 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 16 7 23
ครูพิเศษสอน 21 23 44
ลูกจ้างชั่วคราว 11 32 43
รวมทั้งสิ้น 139 132 271