ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ภาคเรียนที่ 1/2549
ข้อมูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
   - ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร อื่น ๆ  
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวนบุคลากร รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ลูกจ้างประจำ 16 7 23 21 2 0 0
   - ตำแหน่งผู้ชำนาญภาษาจีน 1 0 1 0 1 0 0
   - ตำแหน่งครูสอนเสริมสวย 0 1 1 0 1 0 0
   - ตำแหน่งนักการภารโรง 1 2 3 3 0 0 0
   - ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 0 1 1 0 0 0
   - ตำแหน่งยาม 4 0 4 4 0 0 0
   - ตำแหน่งคนงาน 9 4 13 13 0 0 0
2 ลูกจ้างชั่วคราว 13 31 44 44 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0 3 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 0 4 4 4 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพนักงานขับรถยนต์ 3 0 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 6 3 9 9 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสถาบันฯ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 1 2 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวางแผนการศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 2 1 3 3 0 0 0
รวม 29 38 67 65 2 0 0
   
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  
  ที่มา : งานบุคลาร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ