ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ภาคเรียนที่ 1/2549
ข้อมูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา    
   - ข้อมูลอัตรากำลังครูพิเศษสอน     
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน 17 21 38 2 36 0 0
  คณะวิชาพื้นฐาน 2 7 9 0 9 0 0
   - แผนกวิชาสามัญ 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชา     0        
     หมวดวิชา……………………     0        
   - แผนกวิชาสัมพันธ์ 2 6 8 0 8 0 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 3 0 3 0 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 3 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 1 2 0 2 0 0
  คณะวิชาช่างยนต์ 6 0 6 1 5 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 6 0 6 1 5 0 0
  คณะวิชาช่างกลโลหะ 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ     0        
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล     0        
  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 4 4 1 3 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 0 3 3 1 2 0 0
  คณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 6 0 6 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 1 1 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 4 0 4 0 0
  คณะวิชาการก่อสร้าง 3 1 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 0 3 0 0
  คณะวิชาบริหารธุรกิจ 0 3 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี     0        
   - แผนกวิชาการเลขานุการ     0        
   - แผนกวิชาการตลาด     0        
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 3 3 0 3 0 0
  คณะวิชาคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์     0        
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย     0        
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ     0        
  คณะวิชาศิลปกรรม 1 3 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์     0        
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
  คณะวิชา .................................. 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชา ..............................     0        
   - แผนกวิชา ..............................     0        
   - แผนกวิชา ..............................     0        
รวม 17 21 38 2 36 0 0
   
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549    
  ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ