สรุปอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จำแนกตามตำแหน่งและหน้าที่
ประจำภาคเรียนที่ 1/2549
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  
ที่มา : งานบุคลากร                                  เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 158
ข้าราชการ กพ. 2
ลูกจ้างประจำ 23
ครูพิเศษสอน 38
ลูกจ้างชั่วคราว 44
รวมทั้งสิ้น 270