สรุปข้อมูลบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2549
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  
ที่มา : งานบุคลากร                                  เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 69
ปริญญาตรี 124
ปริญญาโท 75
ปริญญาเอก 2
รวมทั้งสิ้น 270