ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอนชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2552
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 1 0 1 0 0 1 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 1 1 0 1 0 0
  รวม 2 2 4 0 3 1 0