ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2552
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน              
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์              
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 5 6 0 6 0 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 6 6 0 5 1 0
     หมวดวิชาสังคมศึกษา 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 4 1 5 1 4 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 2 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 2 2 0 1 1 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
  รวม 24 25 49 1 46 2 0