จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ภาคเรียนที่ 2/2552
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 81 61 142
ครูมาช่วยราชการ 2 3 5
ครูไปช่วยราชการ 1 0 1
สำนักงาน 0 0 0
ข้าราชการ กพ. 0 1 1
ข้าราชการ กพ.มาช่วยราชการ 0 2 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการ 2 2 4
ครูพิเศษสอน 24 25 49
ลูกจ้างประจำ 15 5 20
ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 12 37 49
รวมทั้งสิ้น 144 136 280