ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2552
ข้อมูล ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวนบุคลากร รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ลูกจ้างประจำ              
   - ครูสอนเสริมสวย 0 1 1 0 1 0 0
   - ผู้ชำนาญภาษาจีน 1 0 1 0 1 0 0
   - หัวหน้าหมวดสถานที่ 1 0 1 1 0 0 0
   - นักการภารโรง 0 1 1 1 0 0 0
   - พนักงานขับรถ 1 0 1 1 0 0 0
   - ยาม 3 0 3 3 0 0 0
   - คนงาน 8 2 10 10 0 0 0
   - พนักงานอัดสำเนา 1 0 1 1 0 0 0
   - พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 0 2 2 1 1 0 0
รวม 15 6 21 18 3 0 0
2 ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ              
   - พนักงานขับรถ 1 0 1 1 0 0 0
    1 0 1 1 0 0 0
3 ลูกจ้างชั่วคราว              
   - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเอกสารการพิมพ์ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0 3 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ 0 4 4 4 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อการเรียนการสอน 1 0 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพัฒนาการเรียนการสอน 0 3 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งาน อศจ. 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องสมุด 1 2 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการการศึกษ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 0 1 1 1 0 0 0
   - พนักงานขับรถยนต์ 3 0 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ 5 3 8 8 0 0 0
    -  ยาม 1 0 1 1 0 0 0
รวม 12 35 47 47 0 0 0