ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอนชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษาที่ 1/2552
ข้อมูล ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 1 0 1 0 0 1 0
  รวม 2 1 3 0 2 1 0