จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2552
ข้อมูล ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2552
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 82 64 146
ครูมาช่วยราชการ 2 3 5
ครูไปช่วยราชการ 1 0 1
สำนักงาน 0 2 2
ข้าราชการ กพ. 0 1 1
กพ.มาช่วยราชการ 0 2 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการ 2 1 3
ครูพิเศษสอน 23 23 46
ลูกจ้างประจำ 15 6 21
ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 12 35 47
รวมทั้งสิ้น 144 137 281