ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  2551
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน              
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 0 1 1 0 1 0 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 2 4 6 0 6 0 0
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 4 4 0 4 0 0
     หมวดวิชาสังคมศึกษา 0 1 1 0 1 0 0
  รวม 2 10 12 0 12 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 5 0 5 1 3 0 0
  รวม 5 0 5 1 3 1 0
   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 0 2 0 0
  รวม 5 0 5 0 5 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 3 0 0
  รวม 3 1 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 4 1 5 0 5 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 3 0 1 2 0
  รวม 5 3 8 0 6 2 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 1 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 2 1 3 0 3 0 0
  รวม 3 2 5 0 5 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 2 2 0 1 1 0
  รวม 0 2 2 0 1 1 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0
  รวม 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
  รวม 1 3 4 0 4 0 0
รวมทั้งสิ้น 24 21 45 1 40 4 0