จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่   16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 80 63 143
ครูมาช่วยราชการ 3 4 7
ครูไปช่วยราชการ 1 0 1
สำนักงาน 0 2 2
ข้าราชการ กพ. 1 1 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ผู้ชำนาญการ 2 2 4
ครูพิเศษสอน 24 21 45
ลูกจ้างประจำ 15 6 21
ลูกจ้างชั่วคราว 11 35 46
รวมทั้งสิ้น 143 134 277