จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2551
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 81 66 147
ครูมาช่วยราชการ 3 5 8
ครูไปช่วยราชการ 2 0 2
สำนักงาน 0 2 2
ข้าราชการ กพ. 1 1 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูพิเศษสอน 22 21 43
ลูกจ้างประจำ 13 8 21
ลูกจ้างชั่วคราว 11 35 46
รวมทั้งสิ้น 139 138 277