ข้อมูลจำนวนข้าราชการ กพ. และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนฯ  จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด / ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการ กพ. ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานบริหารงานทั่วไป 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
รวม 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  3 1 0 0 4 0 0 4 0
4 4 4
หมายเหตุ :  1. ไม่มีผู้มาช่วยราชการ