ข้อมูลจำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร ที่มา : งานบุคลากร                           เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 1 0 1
2 ปริญญาโท 66 0 66
3 ปริญญาตรี 79 0 79
4 ต่ำกว่า ปริญญาตรี 0 0 0
รวม 146 0 146