ข้อมูลจำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ชำนาญการพิเศษ 40 0 40
2 ชำนาญการ 68 0 68
3 ไม่มีวิทยฐานะ 38 0 38
รวม 146 0 146