ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามตำแหน่ง 
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ผู้บริหาร  5 0 5
2 ข้าราชการครู 141 0 141
3 ข้าราชการ กพ.  1 0 1
4 บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนฯ 3 0 3
5 พนักงานราชการ (ครู) 3 0 3
6 ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษสอน) 72 0 72
7 ลูกจ้างประจำ 13 0 13
8 ลูกจ้างชั่วคราว 67 0 67
รวม 305 0 305