ข้อมูลจำนวนบุคลากร มาช่วยราชการ จำแนกตาม แผนกวิชา ประเภท เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
จำนวน ประเภท วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  
                        ตำแหน่ รวม(คน) บุคลากรทางการศึกษา ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  
แผนก/หน่วยงาน  
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 1  
สำนักงาน (สอก.4) 3 0 2   0 0   0 0   1 0   0 0   0 0   0 2   0 0   1 2   0 0   0 0  
รวม 4 0 2   0 1   0 0   1 0   0 0   0 0   0 3   0 0   1 2   0 0   0 1  
รวมจำนวน (คน) 2   1   0   1   0   0   3   0   3   0   0