ข้อมูลบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะงาน  ตำแหน่ง  เพศ  วุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
             ที่มา : งานบุคลากร                                     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานตามโครงสร้างบริหาร จำนวน ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ม.ต้นหรือต่ำกว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี
สถานศึกษา
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานทะเบียน 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0   0 2 0 0
งานการเงิน 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
งานการบัญชี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
งานบริหารงานทั่วไป 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานประชาสัมพันธ์ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
งานเอกสารการพิมพ์ 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานบุคลากร 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
งานพัสดุ 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
พนักงานขับรถยนต์ 4 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาคารสถานที่ 29 0 0 6 1 11 11 15 12 2 0 0 0 0 0 0 0
ยาม 4 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักงาน อศจ. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานพัฒนาการเรียนการสอน 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายวิชาการ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
งานปกครอง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานวางแผนและงบประมาณ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานครูที่ปรึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานการค้า 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 86 0 2 10 4 22 48 24 12 3 3 2 18 3 21 0 0
รวมจำนวน (คน) 2 14 70 36 6 20 24 0