ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 4 0 4
2 ปริญญาโท 76 0 76
3 ปริญญาตรี 133 3 136
4 ต่ำกว่า ปริญญาตรี 1 0 1
รวม 214 3 217