ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ชำนาญการพิเศษ 43 0 43
2 ชำนาญการ 85 0 85
3 ไม่มีวิทยฐานะ 86 3 89
รวม 214 3 217